Title: Využití kinestetického učebního stylu při výuce vzdělávacích předmětů v 1. třídě základní školy
Other Titles: Application of Kinesthetic Learning in Education Subject Teaching in the First Grade of Primary School
Authors: Janíčková, Alena
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3437
Keywords: kinestetický učební styl;didaktická hra;pohybové hry;mladší školní věk
Keywords in different language: kinesthetic learning style;didactic game;movement games;primary school age
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím kinestetického učebního stylu ve výuce v 1. ročníku Základní školy. Je rozdělena na dvě části-teoretickou a praktickou.Teoretická část se věnuje charakteristice dítěte mladšího školního věku z hlediska tělesné, kognitivní, emoční, motivační a sociální zralosti pro jeho vstup do školy a také vývojem těchto znaků v průběhu vývoje dítěte během prvních let školní docházky. Druhá kapitola teoretické části se zabývá problematikou pojmu styl, jeho objasněním z několika hledisek. Vzhledem k obsahu práce je největší pozornost věnována charakteristice stylů učení žáků a jejich odlišnostem a také na vyučovacím stylům učitelů. Stručně je zhodnocen význam didaktické hry ve vyučovacím procesu. Praktická část obsahuje popis didaktických her odpovídajících kinestetickému učebnímu stylu pro všechny předměty vyučované v 1. ročníku. Tyto hry propojují rozličné pohybové aktivity s učební látkou a zpestřují tak osvojování nových poznatků a dovedností. Součástí tohoto popisu jsou fotografie, pořízené při realizaci některých her.
Abstract in different language: The present thesis deals with the use of kinaesthetic teaching style in the first grade of primary school. It is divided into two sections ? theoretical and practical. The theoretical section attempts to characterize children in the primary school age in terms of the degree of their physical, cognitive, emotional, motivational and social maturity for enrolment in school and the development of these aspects over the child?s development in the first school years. The second chapter of the theoretical section addresses the issue of the term ?style? and its clarification from a number of perspectives. Due to the focus of the thesis, emphasis is put on the specifics of learning styles and as well as on teaching styles. The role and meaning of didactic games in the teaching process is briefly evaluated. The practical section is concerned with descriptions of didactic games based on kinaesthetic teaching style for all subjects taught in the first grade. These games combine schoolwork with various movement activities and thus diversify the acquisition of new skills and knowledge. Descriptions include photographs taken during actual realizations of these games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti kinestetickeho ucebniho stylu pri vyuce vzdelavcich predmetu v 1. tride zakladni skoly.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
JANICKOVA.tifPosudek vedoucího práce3,02 MBTIFFView/Open
JANICKOVA VP.tifPosudek oponenta práce6,28 MBTIFFView/Open
JANICKOVA OP.tifPrůběh obhajoby práce5,54 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.