Title: Záměrná pohybová intervence a její vliv na jedince s mírnou obezitou
Other Titles: Purposeful motoric intervention and its impact on individuals with a moderate obesity
Authors: Porosz, Pavlína
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3452
Keywords: obezita;mírná obezita;pohybová aktivita;pohybová intervence
Keywords in different language: obesity;moderate obesity;motoric activity;motoric intervention
Abstract: Práce se zabývá problematikou záměrné pohybové intervence a jejího vlivu na jedince trpícího mírnou obezitou. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky týkající se mírné obezity, pohybové intervence jedinců trpících mírnou obezitou, tvorbou a aplikací pohybově intervenčních programů a shrnuje základní vlivy optimální pohybové aktivnosti z hlediska bio-psycho-sociální struktury osobnosti mírně obézního jedince. Praktická část představuje případovou studii, která se zabývá pohybovou intervencí konkrétního klienta trpícího dle výsledků BMI a dalších vyšetření obezitou mírného stupně. Vybraný případ slouží jako komplexní praktický příspěvek k danému tématu vycházející z poznatků teoretické části práce.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with issues of purposeful motoric intervention and its impact on individuals suffering from a moderate obesity. The theoretical part summarizes basic theoretical findings relating to a moderate obesity, motoric intervention of individuals suffering from a moderate obesity, creation and implementation of motoric intervention programmes and summarizes basic effects of the optimum moving activity in light of bio-psycho-social structure of a personality of a moderately obese individual. The practical part introduces a case study which deals with a motoric intervention of a specific client suffering from an obesity of a moderate degree according to BMI results as well as other examinations. The case serves as a total practical contribution to the topic given resulting from findings from the theoretical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
LUZNA-Porosz OP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).LUZNA-Porosz OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
LUZNA-Porosz.pdfPrůběh obhajoby práce466,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.