Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNeupauer, Eduard
dc.contributor.authorErpsová, Oksana
dc.contributor.refereeDemjančuk, Nikolaj
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:54:10Z
dc.date.available2010-05-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:54:10Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-03
dc.identifier39963
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3473
dc.description.abstractPráce s názvem Filozofické nápovědy tvorby A. P. Čechova (s podtitulem Uvedení do problematiky) se snaží najít a ozřejmit jednu určitou filozofickou linii, kterou tento významný spisovatel ve svém životě a tudíž i ve své tvorbě prosazoval a zastával. Pro dosažení cíle této studie, spadající do tématického okruhu ?Literární filozofické teorie a kritiky?, je použita metoda interpretace textů a obsahové analýzy. Hlavním zdrojem pro výše uvedené poznatky jsou sebrané spisy A. P. Čechova ve dvanáctí svazcích z roku 1963. Studie se skládá ze tří kapitol. První kapitola je převážně informativní, zabývá se životem a tvorbou A. P. Čechova v dobovém kontextu Ruska, přičemž se dělí na tří podkapitoly: Život, Dílo, Prostředí. Druhá kapitola s názvem Filozofický kontext poukazuje na stav filozofie v carském Rusku se zaměřením na osoby, média (časopisy, knihy atd.) a myšlení, které v té době v ruské filozofii převládalo. Zároveň zkoumáme vztah a reakce A. P. Čechova na určitá filozofická témata a myslitele. Poslední, třetí a v našem případě stěžejní kapitola - A. P. Čechov a filozofie - nastiňuje možné řešení úvodní otázky. Z exkurzu do dějin ruského filozofického myšlení vyplývá, že A. P. Čechova a jeho tvorbu ovlivnily tři základní filozofické směry, vycházející z antické filozofie - stoicismus, pozitivizmus a existencialismus. Závěr je celkovou analýzou a syntézou výsledků bádání a odpovědí na otázku, jaký filozofický názor spisovatel zastával a co se nám snažil prostřednictvím své tvorby sdělit. Autor předkládané práce došel k přítomnosti filozofických směrů nejen v díle A. P. Čechova, ale i v jeho životě, a to prvního pozitivizmu, prezentovaného A. Comtem, J. Millem, H. Spencerem, A. Smithem, stoicismu M. Aurelia, Epikteta a filozofie A. Schopenhauera, S. Kierkegaarda a F. Nietzscheho se zaměřením na existencionální složku jejich myšlení. Všechny tyto vlivy se v životě a tvorbě A. P. Čechova vzájemně ovlivňovaly a prolínaly, tudíž jeden dominantní směr nelze určitcs
dc.format131 s. (311 865) včetně mezercs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectAnton Pavlovič Čechovcs
dc.subjectfilosofiecs
dc.subjectbiografiecs
dc.subjectpozitivismuscs
dc.subjectstoicismuscs
dc.subjectArthur Schopenhaueracs
dc.subjectSøren Kierkegaardacs
dc.subjectFriedrich Nietzschecs
dc.subjectexistencialismuscs
dc.titleFilozofické nápovědy tvorby A. P. Čechovacs
dc.title.alternativePhilosophical undertone in the works of A. P. Chekhov (Introduction to the issues)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe name of this work is Philosophical undertone in the works of A. P. Chekhov (Introduction to the issue). The main purpose was to find and clarify one particular philosophical line that this eminent writer in his life and, therefore, in his work promoted. In order to achieve the objective of this study, within the thematic heading "Philosophical Literary Theory and Criticism," it is used the method of interpretation of texts and content analysis. The main source for the listed findings above are the collected works of A. P. Chekhov in twelve volumes from 1963 year. The study consists of three chapters. The first chapter is mostly informative and it deals with life and work of A. P. Chekhov in the context of contemporary Russia. The charter is divided into three subsections: Life, Work, Surroundings. The second chapter entitled Philosophical Context refers to the status of philosophy in Tsarist Russia, with a focus on people, media (magazines, books, etc.) and thinking that prevailed in Russian philosophy at that time. At the same time it explors A. P. Chekhov´s relationship and response to certain philosophical issues and thinkers. Last, the third in our case a essential charter A. P. Chekhov and philosophy outlines possible solutions to initial questions. From the excursion into the history of Russian philosophical thinking it is clear that A. P. Chekhov and his work were influenced by three basic philosophical movements, based on ancient philosophy - stoicism, positivism, and existentialism.en
dc.subject.translatedAnton Pavlovitch Chekhoven
dc.subject.translatedphilosophyen
dc.subject.translatedbiographyen
dc.subject.translatedpositivismen
dc.subject.translatedstoicismen
dc.subject.translatedArthur Schopenhaueren
dc.subject.translatedSøren Kierkegaarden
dc.subject.translatedFriedrich Nietzscheen
dc.subject.translatedexistentialismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_oerps.pdfPlný text práce986,9 kBAdobe PDFView/Open
Erpsova Oksana_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Erpsova Oksana_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek oponenta práce35,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Erpsova_Oksana.pdfPrůběh obhajoby práce490,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.