Title: Změny ve využití krajiny Brd po transformaci Vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy
Other Titles: Changes in the Brdy Landscape Utilization After the Transformation of the Military Training Area Brdy Into the Protected Landscape Area Brdy
Authors: Matušková, Alena
Citation: MATUŠKOVÁ, A. Změny ve využití krajiny Brd po transformaci Vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy. Geographical Information, 2018, roč. 22, č. 1, s. 288-299. ISSN: 1337-9453
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34824
ISSN: 1337-9453
Keywords: Změny ve využití krajiny;transformace marginálního území;Chráněná krajinná oblast Brdy;Vojenský újezd Brdy
Keywords in different language: landscape utilization changes;marginal territory;protected landscape area;military training area, Brdy
Abstract: Podstatná část Brdské vrchoviny byla devadesát let využívána k vojenským účelům. Po zániku Vojenského újezdu Brdy k 1. 1. 2016 se změnilo markantně využití tohoto území a k postupným změnám dochází i v okolní krajině. Velká očekávání, která byla spojená se vznikem nové chráněné krajinné oblasti ve smyslu možného budoucího hospodářského rozvoje okolních obcí, se však zatím nenaplnila. Článek se zabývá různými aspekty transformace krajiny Brd v prvních letech existence CHKO Brdy. Nejdůležitější změny proběhly v ochraně přírody, došlo k demilitarizaci téměř celého území bývalého VÚ Brdy, rozvíjejí se některé hospodářské aktivity. Dříve marginalizované území se však jen velmi pomalu začleňuje do širších společenských a hospodářských vazeb. Zůstává vnitřní periferií na hranici Plzeňského a Středočeského kraje s problematickým územně správním řízením a nízkým stupněm hospodářského rozvoje.
Abstract in different language: A substantial part of the Brdy Highlands was used for military purposes for ninety years. After the termination of the Military Training Area Brdy on January 1, 2016, the utilization of this area has changed markedly, and gradual changes are also occurring in the surrounding landscape. However, the great expectations associated with the emergence of a new protected landscape area in the sense of possible future economic development of neighbouring municipalities have not yet been fulfilled. The article deals with the various aspects of the Brdy landscape transformation in the first years of existence of the Protected Landscape Area Brdy. The most important changes occurred as regards environmental protection, demilitarization of almost all the territory of the former Military Training Area Brdy and development of some economic activities. Nevertheless, the previously marginalized territory is becoming integrated only slowly into the broader social and economic networks. It remains an inner periphery on the border of the Pilsen region and Central Bohemian region with problematic territorial-administrative governance and low level of economic development.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
matuskova clanek GI.pdf378,33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD