Title: Evaluation of Repeatability and reproducibility of CMM equipment
Other Titles: Vyhodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti CMM zařízení
Authors: Kubátová, Dana
Melichar, Martin
Kutlwašer, Jan
Citation: KUBÁTOVÁ, D., MELICHAR, M., KUTLWAŠER, J. Evaluation of Repeatability and reproducibility of CMM equipment. In Procedia Manufacturing. Amsterodam: Elsevier science, 2017. s. 558-564. ISSN 2351-9789.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85030846605
http://hdl.handle.net/11025/34850
ISSN: 2351-9789
Keywords: CMM;opakovatelnost;reprodukovatelnost;vyhodnocování měřicích přístrojů
Keywords in different language: CMM;repeatability;reproducibility;evaluation of measuring instruments
Abstract: Požadavky na přesnost měření se neustále zvyšují, stejně jako požadavky na měření měřitelných systémů měřitelných charakteristik. Mezi inženýrské obory jsou kladeny nejvyšší požadavky na měřicí systémy v automobilovém a leteckém průmyslu. Specializovaná automatická řídicí a měřicí zařízení, která vyhodnocují specifické parametry komponentů, se stále více používají ve velkoobjemové sériové výrobě. Problematika variability a jednotnosti výsledků měření v rámci dodavatelského řetězce dneška je každodenním tématem diskuse mezi představiteli zajištění kvality obou stran. Článek popisuje experiment, ve kterém byl postupně experimentálně měřen experimentální vzorek pomocí CMM v řízeném prostředí metrologické laboratoře a poté byla zkušební část měřena v dílně CMM, která byla vybavena systémem kompenzace teploty v nekontrolovaném prostředí. Po zajištění statisticky relevantního množství dat byly analyzovány oba měřené soubory, aby se ověřila opakovatelnost a reprodukovatelnost, parametry, které jsou rozhodující z hlediska výrobní praxe.
Abstract in different language: Requirements for measurement accuracy are constantly increasing, as are the requirements for evaluating quantifiablecharacteristics measurement systems. Among engineering fields, the highest requirements are placed on measuring systems in the automotive and aerospace industries. Specialized automatic control and measurement devices that evaluate specific parameters of components are being increasingly used in high-volume mass production. The issue of variation and uniformity of measurement results within the supply chain of today is an everyday topic of discussion among quality assurance representatives of both parties. The article describes an experiment, in which an experimental test pattern was gradually measured using CMM in a controlled environment of metrology laboratory and then the test part was measured by a workshop CMM, which was equipped with temperature compensation system, in an uncontrolled environment. After securing a statistically relevant amount of data, both measured files were analyzed to verify repeatability and reproducibility, the parameters which are crucial in terms of production practice.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Evaluation of Repeatability and reproducibility of CMM equipment.pdf560,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD