Title: Problém interpretace v koncepci Umberta Eca
Other Titles: Umberto Eco´s Concept of Interpretation
Authors: Semerádová, Jana
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Doubravová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3489
Keywords: Umberto Eco;interpretace;nadinterpretace;otevřené dílo;uzavřené dílo;modelový čtenář;empirický čtenář;modelový autor;empirický autor;intence;falzifikační kritérium;malý svět
Keywords in different language: Umberto Eco;interpretation;overinterpretation;open work;closed work;model reader;empirical reader;model author;empirical author;intention;falsification criteria;small world
Abstract: Záměrem předložené práce, jež pojednává o problému literární interpretace v koncepci Umberta Eca, je uvést a objasnit vybrané aspekty a proměny Ecovy teorie interpretace na základě jeho vlastních úvah (jež se vyvíjejí v otázce kompetence čtenáře a ohraničení jeho aktivity v rámci rozumění textu) reflektovaných v souvislosti s dobovým, tj. filozofickým a literárně teoretickým myšlením. Podle Eca spočívá správný přístup k interpretaci v hledání intence díla (tj. aby meze interpretace byly ve shodě s právy textu, což ovšem neznamená, že jsou totožné s právy autora), o níž lze hovořit pouze jako o výsledku dohadu ze strany čtenáře. Základní intencí textu je pak produkce modelového čtenáře, schopného o něm činit dohady. Iniciativa čtenáře tudíž spočívá v pátrání po modelovém autorovi, jenž je ve výsledku identický s intencí díla. Vedle teoretických konstruktů modelový autor/čtenář Eco operuje s dalším kulturním konstruktem - fikčním světem, přičemž tento "malý" svět fikčních postav, jenž je ustanoven fikčním textem, Eco označuje za handicapovaný.
Abstract in different language: This thesis which deals with the problem of interpretation of literary texts in the concept of Umberto Eco clarifies the chosen aspects and changes of Eco´s theory of interpretation on the basis of his own reasonings which develop in the question of reader´s competention and demarcation of his activity in terms of the understanding the text and which are reflected in connection with contemporary philosophical and literary theoretical thinking. According to Eco the right approach to interpretation lies in searching intentio operis (i.e. so that the limits of interpretation are in the line with the rights of the text, which doesn´t mean, that they are identical with the rights of the author), which it is possible to talk about only as about result of the conjecture of reader. The basic intentio operis is then a production of model reader, which is able to make conjectures about it. The initiative of the reader consists in searching for the model reader, which is identical with the intentio operis in the end. Besides the theoretical constructs model author/reader Eco operates with another cultural contruct - fictional world, whereas this "small" world of the fictional figures, which is set up as fictional text, is named by Eco as handicapped.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Semeradova-diplomova prace.pdfPlný text práce583,57 kBAdobe PDFView/Open
Semeradova Jana _Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce69,5 kBMicrosoft WordView/Open
Semeradova Jana_Doubravova Jarmila.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Semeradova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce441,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.