Title: Významnosť ošetrovateľských intervencií pri chronickej bolesti
Authors: Poledníková, Ľubica
Slamková, Alica
Archa lousová, Alexandra
Eremiášová, Diana
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 138-162. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/35054
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: ošetrovateľské intervencie;senior;chronická bolesť
Keywords in different language: nursing interventions;senior;chronic pain
Abstract in different language: Úvod: Častým symptómom ochorení vyššieho veku je chronická bolesť, ktorej liečenie je v rukách celého zdravotníckeho tímu. Cieľ: Zistiť, ktoré ošetrovateľské činnosti sa používajú v klinickej praxi SR pri ovplyvňovaní bolesti u seniorov a porovnať ich s činnosťami, ktoré sú zahrnuté vo vybraných súboroch ošetrovateľských intervencií NIC (Nursing Interventions Classification). Metódy: Na získanie údajov bol použitý dotazník, ktorý obsahoval merací nástroj s činnosťami vybraných súborov NIC (2018): 1415 - Manažment chronickej bolesti, (24 činností) a 2210 - Podávanie analgetík (44 činností). Úlohou sestier expertiek bolo retrospektívne sa vyjadriť k tomu, v akej miere v ošetrovateľskej praxi vykonávajú jednotlivé ošetrovateľské činnosti vybraných súborov NIC u seniorov s ošetrovateľskou diagnózou Chronická bolesť (NANDA 2015-2017), s použitím Likertovej škály. Výberový súbor tvorilo 27 sestier – expertiek. Výsledky: Sestry expertky označili v súbore NIC 1415 8 činností za často používané (hlavné), 14 činností za menej používané (vedľajšie) a 2 činnosti označili za nepoužívané v klinickej praxi. Z druhého vybraného súboru NIC 2210 označili 26 činností za často používané (hlavné) a 18 činností za menej používané (vedľajšie) v klinickej praxi na Slovensku. Záver: Vzhľadom na výsledky nášho výskumu odporúčame pri príjme pacienta komplexne zhodnotiť prítomnosť bolesti. Pre jednotnosť informácií a uľahčenie práce sestrám navrhujeme používať valídny nástroj na hodnotenie chronickej bolesti.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polednikova.pdfPlný text175 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.