Title: Beyond-Design-Basis Evaluation of Advanced Driver Assistance Systems
Other Titles: Vyhodnocení pokročilých systémů asistence řidičům nad rámec návrhu
Authors: Reiterer, Florian
Zhou, Jinwei
Kovanda, Jan
Rulc, Vojtěch
Kemka, Vladislav
del Re, Luigi
Citation: REITERER, F., ZHOU, J., KOVANDA, J., RULC, V., KEMKA, V., DEL RE, L. Beyond-Design-Basis Evaluation of Advanced Driver Assistance Systems. In Proceeding of the 2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. neuvedeno: IEEE, 2019. s. 2119-2124. ISBN 978-1-72810-560-4 , ISSN 1931-0587.
Issue Date: 2019
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85072291369
http://hdl.handle.net/11025/35391
ISBN: 978-1-72810-560-4
ISSN: 1931-0587
Keywords: ACC;ADAS;asistenční systémy;pasivní bezpečnost;AIS;analýza poranění
Keywords in different language: Active and Passive Vehicle Safety;Advanced Driver;Assistance Systems
Abstract: Simulační studie jsou v dnešní době neocenitelným nástrojem pro návrh, jakož i pro hodnocení bezpečnosti a ověřování pokročilých systémů asistence řidiče (ADAS) nebo automatizovaných funkcí řízení (ADF). V případě, že jsou ADAS / ADF vyvíjeny pomocí simulačních studií, jsou (obvykle) navrženy tak, aby se předešlo nehodám pomocí vhodných aktivních prvků. Bezpečnost těchto ADAS / ADF však závisí na explicitních a implicitních předpokladech učiněných během procesu návrhu. Jsou-li dobře navrženy, budou tyto předpoklady pokrývat velkou většinu případů, ke kterým by mohlo dojít během jízdy ve skutečném světě. Sotva je možné zohlednit všechny typy zamyšlených scénářů a hodnocení vysoce nepravděpodobných případů již v průběhu procesu navrhování může vést k obrovským dodatečným nákladům, pokud jde o výkon. Proto je zde navrženo použití třívrstvé bezpečnostní filozofie pro ADAS / ADF: Funkce jsou navrženy na základě realistických předpokladů týkajících se dopravních situací a scénářů. Následně bude na základě katalogu testovacích scénářů identifikována hranice havárie pro nově vyvinutou funkčnost, tj. bude hledána parametrizace testovacího případu, ve které je stále možné zabránit havárii. V posledním kroku budou analyzovány případy, u nichž nelze havárii zabránit, s ohledem na očekávané důsledky pro zúčastněné osoby. Tento třetí krok je v dokumentu označován jako „posouzení bezpečnosti nad rámec návrhu“ (BDBSA). Zde se navrhuje nová, snadno použitelná metodika pro vyhodnocení důsledků takových nevyhnutelných scénářů havárií v BDBSA.
Abstract in different language: Simulation studies are nowadays an invaluable tool for the design, as well as for the safety evaluation and veri_cation of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) or Automated Driving Functions (ADF). In case ADAS/ADF are developed using simulation studies, they are (usually) designed to avoid accidents by means of suitable control actuations. However, the safety of those ADAS/ADF depends on the explicit and implicit assumptions made during the design process. If well designed, those assumptions will cover the vast majority of cases that might occur during real world driving. It is hardly possible though to account for all types of thinkable scenarios and accounting for highly improbable cases already during the design process might lead to tremendous additional costs in terms of performance. It is therefore proposed here to use a three layer safety philosophy for ADAS/ADF: The functionalities are designed based on realistic assumptions regarding traf_c situations and scenarios. Subsequently, based on a catalog of test scenarios the crash boundary for the newly developed functionality will be identi_ed, i.e. the test case parametrization will be searched for in which it is still possible to avoid a crash. In a last step, those cases for which a crash cannot be avoided will be analyzed with respect to the expected consequences for the people involved. This third step will be referred to as .beyond-design-basis safety assessment. (BDBSA) throughout this paper. A new, easy to apply methodology is proposed here for evaluating the consequences of such unavoidable crash scenarios in BDBSA.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
08813893_Reiterer_Kovanda.pdf825,46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD