Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBureš, Marek
dc.contributor.authorČadková, Věra
dc.contributor.authorAltunpinar, Ali
dc.date.accessioned2019-10-21T10:00:17Z-
dc.date.available2019-10-21T10:00:17Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBUREŠ, M., ČADKOVÁ, V., ALTUNPINAR, A. Exploration of the adverse effects of shift work in a multicultural environment. Work, 2019, roč. 63, č. 3, s. 457-467. ISSN 1051-9815.en
dc.identifier.issn1051-9815
dc.identifier.uri2-s2.0-85070069413
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35563
dc.description.abstractVzhledem k tomu, že směnová práce je rozšířena v mnoha různých odvětvích podnikání, jsou studie o jejích nepříznivých účincích velmi aktuální. Již bylo provedeno mnoho výzkumů týkající se negativních dopadů směnové práce, ale pouze málo z těchto studií se zaměřilo na srovnání výsledků v mezinárodním měřítku. CÍL: Cílem této studie bylo zmapovat, jak vnímají směnovou práci pracovníci ve dvou různých směnných režimech a ve dvou národnostních skupinách. ZPŮSOB: Výzkum byl proveden pomocí dotazníku na výrobních pracovnících z České republiky a letištním pozemním personálu z Turecka. Vliv směnové práce byl studován z fyzických, mentálních, sociálních a zdravotních hledisek s vazbou na rodinný stav a pohlaví. Pro statistické vyhodnocení byl použit Pearsonův chi-kvadrát test nezávislosti. Vliv směnové práce na výkon pracovníků a zmetkovitost byl také analyzován avšak pouze na vzorku výrobních pracovníků. VÝSLEDKY: Průzkumu se zúčastnilo 55 českých mužů, 49 tureckých mužů a 60 tureckých žen. Odlišnosti mezi pohlavími byly potvrzeny z pohledu mentálních aspektů a spánkového režimu. Hlavní rozdíly mezi národnostmi byl potvrzeny v přístupu k směnové práci, v sociálních aspektech a ve spánkovém režimu. S ohledem na rodinný stav byly rozdíly potvrzeny ve všech oblastech kromě sociálních aspektů. Nejnižší hodnoty produktivity a nejvyšší míra zmetkovitosti byly pozorovány na nočních směnách, naopak maximální produktivita a nejnižší míra zmetkovitosti byly pozorována při odpoledních směnách. ZÁVĚRY: Některé ze základních předpokladů byly potvrzeny, čímž bylo prokázáno, že národnost a pohlaví mají vliv na vnímání směnové práce.cs
dc.format11 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIOS Pressen
dc.relation.ispartofseriesWorken
dc.rights© IOS Pressen
dc.subjectPracovní režimycs
dc.subjectfyzické a psychické podmínkycs
dc.subjectrodinný stavcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectzmetkovitostcs
dc.titleExploration of the adverse effects of shift work in a multicultural environmenten
dc.title.alternativePrůzkum nepříznivých účinků směnové práce multikulturním prostředícs
dc.typepostprintcs
dc.typepostprinten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedGiven that shift work spreads across many different business sectors, studies of its adverse effects are very topical. Much research has been done on the negative impact of shift work, but many researchers have not focused on its impact in a multicultural environment. OBJECTIVE: The aim of this study was to map out how shift work is perceived by workers in two different shift regimes and two national groups. METHODS: The research was carried out on Czech manufacturing workers and Turkish airport ground personnel using a questionnaire. The impact of shift work was studied from physical, mental, social and health aspects with connection to family status and gender. For statistical evaluation, Pearson's chi-squared test of independence was used. The effect of shift work on workers' performance and scrap rate was analysed only on the sample of the manufacturing workers. RESULTS: Fifty-five Czech male workers, 49 Turkish male workers and 60 Turkish female workers participated in the survey. The dependence between sexes was confirmed for mental aspects and sleeping routines. The main difference between nationalities is in work attitude, social aspects and sleeping routines. According to the family status, the difference was confirmed in all areas except social aspects. The lowest values of productivity and the highest scrap rate were observed on night shifts and the maximum productivity and lowest scrap rates were observed on afternoon shifts. CONCLUSIONS: Some of the basic assumptions were confirmed which suggests that a multicultural environment has an influence on the perception of shift work by the nations and gende.en
dc.subject.translatedfamily statusen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedphysical and psychological conditionsen
dc.subject.translatedscrap rateen
dc.subject.translatedWorking schedulesen
dc.identifier.doi10.3233/WOR-192934
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number475765000015
dc.identifier.obd43926607
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43926607_2019-08-22-150900.pdf4,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD