Title: Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications
Other Titles: Gradienty gravitačního potenciálu vyššího řádu pro geovědní aplikace
Authors: Novák, Pavel
Pitoňák, Martin
Šprlák, Michal
Tenzer, Robert
Citation: NOVÁK, P., PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., TENZER, R. Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications. Earth-science reviews, 2019, roč. 198, č. 1. ISSN 0012-8252.
Issue Date: 2019
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85072162039
http://hdl.handle.net/11025/36192
ISSN: 0012-8252
Keywords: Gradient;gravitační potenciál;gravitační redukce;integrační funkce;měrná hmotnost;Newtonovský integrál;strukturální studie
Keywords in different language: Gradients;gravitational potential;gravity stripping;kernel function;mass density;Newtonian integral;structural studies
Abstract: Gravitační údaje josu používány pro modelovaní a interpretační studie v geovědách. Tento příspěvek analyzuje v současné době pozorovatelná i předpokládaná gravitační data reprezentovaná gradienty gravitačního potenciálu. Funkční modely mapující 3D měrnou hmotnost na gradienty potenciálu až do třetího řádu jsou formulovány za použití objemových integrálů newtonovského typu s jednotkovými jádrovými funkcemi vyjádřenými analyticky i pomocí nekonečné řady přidružených Legendreovy funkcí. Analyzují se prostorové a spektrální vlastnosti integračních jader a studuje se citlivost gradientů na konkrétní rozložení hmot. V numerických experimentech jsou použity dva konkrétní modely distribuce hmot: lokální trojrozměrný model hustoty a globální model představovaný horními sedimenty s laterální změnou měrné hmotnosti. Vypočítané hodnoty gradientů demonstrují jejich různé citlivosti na konkrétní rozložení hmot, které se mění s rostoucí vzdáleností gradientů od gravitujících hmot. Gradienty třetího řádu jsou zvláště užitečné pro studium mělkých hmot blízkých povrchu Země, jako jsou jeskyně, solné dómy, sedimenty nebo kontinentální okraje. Gradienty vyššího řádu mohou tedy být zajímavým nástrojem pro mapování hmot, jakmile bude zajištěna jejich pozorovatelnost s dostatečnou přesností a rozlišením.
Abstract in different language: Gravity data have been applied for modelling and interpretation studies in geosciences. This contribution reviews currently observable and foreseen gravity data represented by gradients of the gravitational potential. Functional models linking 3-D mass density distribution functions to potential gradients of up to the third order are formulated using volume integrals of the Newtonian type with unitless kernel functions expressed both analytically and using infinite series of associated Legendre functions. Spatial and spectral properties of the kernel functions are analysed and sensitivity of the gradients to particular mass density distributions is studied. Two particular mass density distribution models are used in numerical experiments: a local 3-D mass density model representing shallow mass density variations and a global mass model represented by Earth's upper sediments with lateral mass density variations. Computed values of the gradients demonstrate their different sensitivities to particular mass density distributions which change with an increasing distance of the gradients from gravitating masses. Third-order gradients are particularly useful for studying near subsurface or shallow density structures such as caves, caverns, salt domes, sediment basement morphology, continental margins or buried fault systems that could be identified spatially more closely. Thus, higher-order gradients would offer an interesting tool for mass density mapping once their observability with the sufficient accuracy and resolution is realized.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
off-print.pdf9,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD