Title: Influence of the number of points on the evaluated element when measuring on CMM
Other Titles: Vliv počtu snímaných bodů na vyhodnocovaní element při měření na CMM
Authors: Kubátová, Dana
Melichar, Martin
Citation: KUBÁTOVÁ, D., MELICHAR, M. Influence of the number of points on the evaluated element when measuring on CMM. In: Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2019. s. 476-483. ISBN 978-3-902734-22-8 , ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077868835
http://hdl.handle.net/11025/36507
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: CMM;počet bodů;otočná hlava;statistika;měřicí plány;kalibrační kroužky
Keywords in different language: CMM points;rotating head;statistics;measurement plans;calibration rings
Abstract: Souřadnicové měřicí stroje představují v posledních desetiletích významný pokrok v oblasti strojírenského měření. Byly zkonstruovány na základě potřeby měření složitých tvarových dílů v automobilovém a leteckém průmyslu. Rychlý vývoj CMM vychází z potřeby stále přesnější rozměrové kontroly. Průměrně každých 10 až 15 let se zvyšuje přesnost výroby o jeden stupeň IT. A proto je nutné se i v metodikách měření neustále zlepšovat a zefektivňovat jejich proces. V článku je pak popsán test, který se zaměřuje na zefektivnění nastavení CMM při procesu měření kontaktní metodou. Článek řeší vliv počtu bodů na odlišné vyhodnocované elementy. Při změně velkosti měřeného dílu. A na základě testů provést zefektivnění měřicích plánů používaných pro měření v Metrologické laboratoři Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: Coordinate measuring machines (CMM) have been a major advance in the field of engineering measurement in recent decades. They were constructed based on the need to measure complex shaped parts in the automotive and aerospace industries. The rapid development of CMM is based on the need for increasingly accurate dimensional control. On average, every 10 to 15 years, manufacturing accuracy increases by one degree of IT. That is why it is necessary to constantly improve and streamline their process in measurement methodologies. The paper describes a test that focuses on streamlining the CMM setup in the contact measurement process. The paper deals with the influence of the number of points on different evaluated elements. When changing the size of the measured part. And based on the tests to make the measurement plans used for measurements in the Metrology Laboratory of the University of West Bohemia in Pilsen more effective.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Kubátová Melichar.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD