Title: The comparison of destructive and non-destructive forms of measurement in the automotive industry
Other Titles: Porovnání destruktivní a nedestruktivní formy měření v automobilovém průmyslu
Authors: Skřivanová, Nikola
Melichar, Martin
Citation: SADASIVUNI, K. K., SAHA, P., ADHIKARI, J., DESHMUKH, K. A. R., AHAMED, M. B., CABIBIHAN, J. Recent advances in mechanical properties of biopolymer composites: a review. Polymer composites, 2020, roč. 41, č. 1, s. 32-59. ISSN 0272-8397.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077838306
http://hdl.handle.net/11025/36599
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: CMM;X-ray;CT;měření;Cg;Cgk indexy;MSA
Keywords in different language: CMM;X-ray;CT;Cg, Cgk indexes;MSA
Abstract: Článek se zabývá porovnáním výhod a nevýhod destruktivní a nedestruktivní formy měření v oblasti v oblasti automobilového průmyslu. Během experimentu byl použit X-ray, CT kontrolní systém Y. Cougar SMT, který umožňuje nedestruktivní formu měření a CMM Vertex 311 UM u kterého ne vždy jsou měřené kóty přístupné a není tím pádem možné se obejít bez destruktivního zásahu. V rámci experimentu se ověřovala způsobilost těchto měřicích strojů a byla provedena analýza systému měření. Výsledky tohoto experimentu posloužily jako podklad pro zhodnocení jednotlivých výhod a nevýhod destruktivní a nedestruktivní formy měření na výše zmíněných strojích.
Abstract in different language: The article focuses on the comparison of advantages and disadvantages of destructive and non-destructive forms of measurement in the automotive industry. X-ray, CT control system - Y. Cougar SMT has been used during the experiment, which allows non-destructive measurement and CMM - Vertex 311 UM, in which the measured dimensions are not always accessible and therefore cannot be measured without destructive intervention. The purpose of the experiment was to verify the capabilities of these measuring machines and also to analyse the measurement system. The purpose was achieved in both cases These results were used as a basis for evaluating individual advantages and disadvantages of destructive and non-destructive forms of measurement on the above-mentioned machines.
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAAAM Skřivanová Melichar.pdf959,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD