Title: Stravovací návyky u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Eating habits by the children of the lower school age
Authors: Dvořáková, Michaela
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Sudová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3662
Keywords: výživa;výživová doporučení;hlavní složky potravy;školní stravování
Keywords in different language: nutrition;nutrition guidelines;major food components;school meals
Abstract: Tato bakalářská práce má název: "Stravovací návyky u dětí mladšího školního věku", obsahuje čtyři kapitoly a je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, tedy co je strava, stravovací návyky, zdravý životní styl dětí a výživová doporučení. První kapitola pojednává o výživě. V druhé kapitole je pozornost zaměřena na hlavní složky potravy a stravovací zvyklosti žáků. Další kapitola se zabývá sociálními aspekty stravování u dětí. V poslední kapitole teoretické části je popsán vliv školských zařízení na stravovací zvyklosti dětí. V rámci praktické části bakalářské práce byl proveden dotazníkový průzkum žáků Základní školy Blatenské ulici v Horažďovicích. Získané výsledky jsou zpracovány a vyhodnoceny do tabulek a grafů.
Abstract in different language: This bachelor thesis, called "Eating habits by the children of the lower school age", consists of four chapters. The thesis was made from theoretical and practical perspective. The theoretical perspective is explaining and describing the basic term such as: what is food, eating habits, healthy life style by the children and nutrition guidelines. The first chapter deals with nutrition. In second chapter is about major food components and about discuss eating habits. Chapter three is about psychological aspects of eating by the children. The last chapter discuss influence of school facilities on the eating habits of pupils. Within practical part there was questionnaire survey focusen on elementary school in Horažďovice. The research in the practical part was done via questionnaires. The acquired results are worken into charts and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Michaela Dvorakova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,13 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce403,88 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.