Title: Question-Answering Dialog System for Large Audiovisual Archives
Other Titles: Dialogový systém pro vyhledávání znalostí v rozsáhlých audiovizuálních archivech
Authors: Chýlek, Adam
Šmídl, Luboš
Švec, Jan
Citation: CHÝLEK, A.., ŠMÍDL, L.., ŠVEC, J.. Question-Answering Dialog System for Large Audiovisual Archives. In: Text, Speech, and Dialogue 22nd International Conference, TSD 2019, Ljubljana,Slovenia, September 11-13, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019. s. 385-397. ISBN 978-3-030-27946-2 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85072864942
http://hdl.handle.net/11025/36626
ISBN: 978-3-030-27946-2
ISSN: 0302-9743
Keywords: Generování znalostní báze, zpracování přirozeného jazyka, zodpovězení otázek, dialogový systém
Keywords in different language: Knowledge base generation, Natural language processing,Question answering, Dialog system
Abstract: V tomto článku představujeme náš hlasový dialogový systém, který slouží jako rozhraní pro vyhledávání v archivu MALACH. Hlasové rozhraní a přirozený jazyk na vstupu umožňují uživatelům pohodlnější načítání informací obsažených ve velkých audiovizuálních archivech. Zejména hledání odpovědí na strukturovanější otázku by mělo být snazší ve srovnání s typickými možnostmi vstupu do vyhledávání. Dialog je postaven na systému, který automaticky anotuje a indexuje archiv pomocí automatického rozpoznávání řeči. Tyto indexy byly zatím prohledávatelné pouze při fulltextovém vyhledávání libovolného textového dotazu. Náš navržený přístup vylepšuje tento systém a využívá rozpoznávání pojmenovaných entit k vytváření znalostní báze sémantických informací obsažených v uznávaných výrokách. Popisujeme návrh dialogového systému, automatické generování znalostní báze a přístup k vytváření dotazů pomocí mluveného přirozeného jazyka jako vstupu.
Abstract in different language: In this paper, we present our spoken dialog system that serves as a search interface of the MALACH archive. The voice interface and natural language input allow the users to retrieve information contained in large audiovisual archives more comfortably. Especially, finding answers to a more structured question should be easier in comparison with typical search input options. The dialog is build on top of a system that automatically annotates and indexes the archive using automatic speech recognition. These indexes were searchable so far only in a full-text search for any arbitrary text query. Our proposed approach improves this system and leverages named entity recognition to create a knowledge base of semantic information contained in the recognized utterances. We describe the design of the dialog system, as well as the automatic knowledge base generation and the approach to creating queries using a spoken natural language as an input.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-3-030-27947-9_33.pdf404,68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD