Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKopp, Jan
dc.contributor.authorPreis, Jiří
dc.date.accessioned2020-03-09T11:00:24Z-
dc.date.available2020-03-09T11:00:24Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKOPP, J., PREIS, J. The potential implementation of stormwater retention ponds into the blue-green infrastructure of the suburban landscape of Pilsen, Czechia. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, roč. 17, č. 6, s. 15055-15072. ISSN 1589-1623.en
dc.identifier.issn1589-1623
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36635
dc.description.abstractStudie reaguje na požadavky tvorby modro-zelené infrastruktury (MZI) jako nástroje hospodaření s dešťovou vodou, ve kterém se preferují přírodě-blízká řešení v městské a příměstské krajině. Případová studie dešťových retenčních nádrží v příměstské krajině Plzně (Česko) hodnotí vybrané kvalitativní parametry vybraných dešťových retenčních nádrží na soukromé půdě. Posuzované retenční nádrže byly klasifikovány podle vlastnických vztahů a ukazatelů potenciálu jejich zapojení do MZI. Přestože regulace odtoku jako primární účel retenčních nádrží je hlavním kritériem jejich designu, nádrže se svými parametry liší z hlediska uplatnění přírodě-blízkých prvků a také z pohledu amenitních funkcí veřejného prostoru. Na základě rozboru potenciálu retenčních nádrží jsou v případové studii doporučeny nástroje pro podporu privátního sektoru z pozice veřejné správy. Je třeba posílit ekonomické nástroje motivující privátní sektor, například nastavením výše poplatků za odvádění srážkových vod se zohledněním ekosystémové kvality vodohospodářského řešení.cs
dc.format18 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherCorvinus University Budapesten
dc.relation.ispartofseriesApplied Ecology and Environmental Researchen
dc.rights© Corvinus University Budapesten
dc.subjectekosytémové službycs
dc.subjecthydro-sociální systémcs
dc.subjectpřírodě-blízká řešenícs
dc.subjectsoukromá půdacs
dc.subjecthospodaření s dešťovými vodamics
dc.subjectkrajinné plánovánícs
dc.titleThe potential implementation of stormwater retention ponds into the blue-green infrastructure of the suburban landscape of Pilsen, Czechiaen
dc.title.alternativePotenciál zapojení dešťových retenčních nádrží do modro-zelené infrastruktury příměstské krajiny Plzně, Českocs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis study investigates the requirements for creating blue-green infrastructure (BGI) as an instrument of stormwater management, in which nature-based solutions in urban and suburban landscapes are preferred. This case study of stormwater retention ponds (SWRPs) in the suburban landscape surrounding the city of Pilsen (Czechia) evaluates selected qualitative parametres of SRWPs on private land. Evaluated SWRPs have been classified according to the ownership relations and the potential indicators of their involvement within the BGI. Although the drain control as a primary purpose of SRWPs is a main criterion of their design, the ponds‘ parameters may differ from each other based on how their nature-based elements are used as well as what their amenity functions in a public space are. Based on the analyses of SRWPs‘ potential, the case study recommends public administration to provide some tools to support the private sector. The economic tools, motivating private sector, must be enhanced. An example of such an instrument could be the establishment of fees for stormwater drainage taking the ecosystem quality of the water management solutions into account.en
dc.subject.translatedecosystem servicesen
dc.subject.translatedhydro-social systemen
dc.subject.translatednature-based solutionsen
dc.subject.translatedprivate landen
dc.subject.translatedrainwater managementen
dc.subject.translatedlandscape planningen
dc.identifier.doi10.15666/aeer/1706_1505515072
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number505251300164
dc.identifier.obd43928418
dc.project.IDTL01000498/Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešenícs
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1706_1505515072.pdf904,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD