Title: yužití automatické identifikace a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií v prostředí průmyslu 4.0
Other Titles: Use of automatic identification and data capture based on radio frequency technologies in the environment of industry 4.0
Authors: Polívka, Martin
Dvořáková, Lilia
Citation: POLÍVKA, M. , DVOŘÁKOVÁ, L. Využití automatické identifikace a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií v prostředí průmyslu 4.0. Trendy v podnikání, 2019, roč. 9, č. 2, s. 53-61. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36643
ISSN: 1805-0603
Keywords: AIDC;Automatická identifikace a zpracování dat;Průmysl 4.0;Radio-frekvenční identifikace, RFID
Keywords in different language: AIDC;Automatic identification and data capture;Industry 4.0;radio frequency identification;RFID
Abstract: Článek představuje výsledky výzkumu zabývajícího se využitím automatické identifikace a sběru dat postavené na technologii radiofrekvenční identifikace v prostředí Průmyslu 4.0. Toto téma je aktuální jak z pohledu teorie, tak podnikové praxe, neboť v prostředí současných podniků nepochybně existuje stále rostoucí potřeba rychlého, přesného a efektivního získávání dat, nutných pro potřeby řízení a controllingu podnikových procesů. K naplnění těchto potřeb může být s úspěchem využita radiofrekvenční identifikace, je však nutné využít správnou variantu této technologie, vhodnou pro konkrétní úlohu. Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že technologie radiofrekvenční identifikace může být využita v takových součástech Průmyslu 4.0 jako jsou big data, systémová integrace nebo internet věcí. Výsledky rovněž ukázaly, že pro tyto potřeby jsou vhodné pouze vysokofrekvenční a ultra-vysokofrekvenční verze této technologie, zatímco nízkofrekvenční varianta je pro taková použití příliš omezena nízkou rychlostí čtení a malou čtecí vzdáleností.
Abstract in different language: This article presents results of research dealing with the usage of automatic identification and data capture based on the radio frequency identification technology in the environment of Industry 4.0. This topic is actual both for academic theory and for practical business, as in the current business environment there is the undeniable and rising need of fast, accurate and cost-effective acquirement of data for the purposes of process management and controlling. Technologies of automatic identification and data capture can be successfully used to fulfil such need, assuming the right technology is chosen. Results of conducted research show, that the radio frequency identification technology can be successfully used in particular components of Industry 4.0, such as big data, system integration and internet of things. The results also show, that only the ultra-high and high frequency variants of radio frequency identification technologies are suitable for the applications connected to the Industry 4.0 concept. The low frequency variant of this technology is too limited by its technical restriction, especially the low velocity and possible distance of reading, to be of any use for such applications.
Rights: © Západočeská univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
8_Polivka_Dvorakova.pdf397,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD