Title: Exploitation of calculated local temperature topography variations - a case study in Kenya
Other Titles: Využití vypočtených variací topografie lokální teploty - případová studie v Keni
Authors: Jedlička, Karel
Hájek, Pavel
Charvát, Karel
Valeš, Jiří
Citation: JEDLIČKA, K.., HÁJEK, P.., CHARVÁT, K.., VALEŠ, J.. Exploitation of calculated local temperature topography variations - a case study in Kenya. In IST-Africa 2019 Conference Proceedings. Nairobi: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation, 2019. s. 1-11. ISBN 978-1-905824-63-2.
Issue Date: 2019
Publisher: Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85069915407
http://hdl.handle.net/11025/36814
ISBN: 978-1-905824-63-2
Keywords in different language: meteorology;model;local;temperatures;spatial;distribution;digital elevation model
Abstract: Due to the changes in the climate, more extreme weather conditions occur. Weather extremes (such as heat, drought, freeze, etc.) are limiting conditions for the cultivation of agricultural crops. Long term monitoring of particular quantities such as temperature, humidity, wind conditions and so on are essential for decision making in agriculture. Since the monitoring is an expensive process, the physical monitoring stations are usually very coarse. The common approach to combine these data with a global model. This paper presents steps which can be done further, using temperature as an example. The paper first presents a workflow, how to create a denser model of temperature distribution from a course one model of temperatures. Next, the paper outlines a method of how to analyze the temperature spatial distribution in time. The aim is to use historical meteorological series (e.g. of temperatures) to help farmers and producers of agriculture’s products with decision making.
V důsledku změn klimatu dochází k extrémnějším povětrnostním podmínkám. Extrémní počasí (jako je teplo, sucho, mráz atd.) Jsou omezujícími podmínkami pro pěstování zemědělských plodin. Pro rozhodování v zemědělství je nezbytné dlouhodobé sledování konkrétních veličin, jako je teplota, vlhkost, podmínky větru atd. Protože monitorování je nákladný proces, jsou fyzické monitorovací stanice obvykle velmi hrubé. Společný přístup ke kombinaci těchto dat s globálním modelem. Tento dokument představuje kroky, které lze provést dále, jako příklad použití teploty. Příspěvek nejprve představuje pracovní postup, jak vytvořit hustší model distribuce teploty z kurzu jednoho modelu teplot. Dále je nastíněn způsob, jak analyzovat prostorové rozložení teploty v čase. Cílem je použít historické meteorologické řady (např. Teploty), aby pomohly zemědělcům a výrobcům zemědělských produktů s rozhodováním.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KGM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ISTAfrica_Paper_ref_109_10784.pdf860,5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD