Title: Státní služba
Other Titles: State service
Authors: Kiková, Barbora
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37248
Keywords: státní služba;služební poměr;zákon o státní službě;pracovní poměr;zákoník práce;vývoj stání služby;komparace;organizační struktura;působnost;jiné evropské státy.
Keywords in different language: state service;service relationship;state service law;employment;labor code;development of service stand;comparison;organizational structure;scope;other european states.
Abstract: Jako téma své diplomové práce navazujícího magisterského programu, oboru veřejná správa jsem si zvolila problematiku státní služby, a to z jednoho důvodu, jelikož se aktuálně v této sféře profesně pohybuji a čerpám tak nové zkušenosti a zamýšlím se nad určitými výhodami a nevýhodami služebního poměru oproti pracovním poměrům uzavřeným dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Hlavním cílem mé diplomové práce bude uchopit téma státní služby od jejího počátku, tedy vývoj státní služby od Rakouska-Uherska až do nového tisíciletí, což popisuji ve své první kapitole diplomové práce. A dále se ve svých kapitolách zaměřuji na výklad pojmu státní služba, organizační struktura státní služby, služební poměr a v neposlední řadě komparace služebního a pracovního poměru.
Abstract in different language: As a topic of my diploma thesis follow-up master's program, public administration, I chose the issue of civil service for one reason, because I am currently moving professionally in this sphere and I am drawing on new experiences and I am thinking about certain advantages and disadvantages of service relationship compared to working conditions concluded under Act No. 262/2006 Coll., the Labor Code. The main aim of my thesis will be to grasp the topic of the state service from its beginning, ie the development of the state service from Austria-Hungary to the new millennium, which I describe in my first chapter of my thesis. Furthermore, in my chapters I focus on the interpretation of the concept of public service, the organizational structure of the civil service, the service relationship and, last but not least, the comparison of service and employment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP B. Kikova - Statni sluzba.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Kikova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce634,62 kBAdobe PDFView/Open
Kikova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce360,61 kBAdobe PDFView/Open
Kikova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce305,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.