Title: Rešení kontaktních úloh v elastodynamice pomocí nehladké Newtonovy metody
Authors: Holeček, Jan
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Cimrman Robert, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37555
Keywords: úloha kontaktu;nelineární komplementární problém;nehladnká newtonova metoda;suché tření;metoda konečných prvků;metoda centrálních diferencí
Keywords in different language: contact problem;nonlinear complementarity problem;nonsmooth newton method;dry fricton;finite element method;central differences method
Abstract: Tato práce se zabývá úlohou kontaktu elastického tělesa s tuhou překážkou ve 3D s uvažováním tření na kontaktní hranici a dynamických účinků. Stručně jsou shrnuty některé používané metody pro popis kontaktu elastického tělesa. Podmínka kontaktu je v této práci formulována jako nelineární komplementární problém. Stejným způsobem je popsáno i tření. Úloha je formulována ve spojité oblasti. Pro numerické řešení je provedena diskretizace úlohy v prostoru metodou konečných prvků a diskretizace v čase pomocí metody centrálních diferencí. Na několika modelových úlohách je ukázáno řešení tohoto problému pro různé parametry úloh.
Abstract in different language: This work deals with the role of contact of an elastic body with a rigid obstacle in 3D with consideration of friction on the contact boundary and with dynamic effects. Some of the commonly used methods to describe the contact of the elastic body are briefly summarized. The contact condition in this work is formulated as a nonlinear complementary problem. Friction is described in the same way. The task is formulated in a continuous area. For numerical solution, the finite element method of discretization of the problem is performed using the central differences method. Solution of several model problems is shown for various task parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Holecek.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Holecek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce748,03 kBAdobe PDFView/Open
Holecek_oponent.pdfPosudek oponenta práce820,02 kBAdobe PDFView/Open
Holecek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce221,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.