Title: Procesní modelování vybraného procesu v podniku
Other Titles: Process modelling of chosen process in the company
Authors: Mičanová, Kristýna
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37573
Keywords: proces;model;analýza procesu;simulace podnikových procesů;aris
Keywords in different language: process;model;analysis of the process;simulation of the business processes;aris
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou a simulací vybraného procesu v podniku Kdynium a. s. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, které souvisí s řešenou problematikou. V praktické části je nejdříve představena společnost, následně je popsán a vymodelován vybraný proces včetně dílčích procesů. Dále je provedena simulace, která slouží k ověření efektivity procesu. Na základě výsledků simulace jsou navrženy změny vedoucí ke snížení celkové doby zpracování vybraného procesu a zvýšení počtu vyřešených výstupů procesu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on analysis and simulation of the chosen process in Kdynium a. s. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are characterized by basic concepts that are related to the issue. In the practical part is first introduced the company and then the chosen process, including partial processes, is described and modelled. Simulation is being performed after that to verify effectivity of process. Based on the results of the simulation, changes leading to a reduction in the overall processing time of the selected process and an increase in the number of solved process outputs are being made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Micanova_Kristyna.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
DP_Micanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce131,7 kBAdobe PDFView/Open
DP_Micanova_OP.pdfPosudek oponenta práce227,33 kBAdobe PDFView/Open
Micanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce42,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.