Title: Využití nové nedestruktivní techniky zkoušení svarových spojů kolektoru parogenerátoru VVER 1000.
Authors: Kopál, Viliam
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Kolařík Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37617
Keywords: ultrazvuková kontrola;phased array;parogenerátor;ndt;zkoušení;počítačová simulace;eniq;civa
Keywords in different language: ultrasonic testing;phased array;steamgenerator;nde;examination;computer modeling simulation;eniq;civa
Abstract: Diplomová práce obsahuje postup nedestruktivního ultrazvukového zkoušení svarů kolektoru parogenerátoru za pomocí techniky phased array a dále teoretické a praktické důkazy o použitelnosti a splnění podmínek daných provozovatelem jaderné elektrárny. Důkazy o použitelnosti metody budou založeny na výstupech ze zkoušení zkušebních těles s umělými necelistvostmi. Pro zahrnutí všech možností šíření vad v materiálu a jejich detekce a hodnocení jsou vytvořeny počítačové simulace v softwaru CIVA. Hodnocení použitelnosti techniky zkoušení je provedeno dle metrologie ENIQ (Evropská síť pro inspekci a kvalifikaci).
Abstract in different language: The diploma thesis contains the procedure of non-destructive ultrasonic evaluation of the steam generator collector welds using the phased array technique, theoretical and practical evidence of applicability and meeting of conditions given by the nuclear power plant operator. Evidence of the applicability of the method will be based on the test results of defect specimens. Computer simulations in CIVA software are created to include all the possibilities of material defects and their detection and evaluation. The applicability of the testing method is evaluated according to the ENIQ metrology (European Network for Inspection and Qualification).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopal_DP.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
H_Kopal.pdfPrůběh obhajoby práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
OP_Viliam Kopal_S15N0021K.pdfPosudek oponenta práce246,76 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_Viliam Kopal_S15N0021K.pdfPosudek vedoucího práce456,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.