Název: Změny ve využívání ploch za posledních 15 let v obci Dolany
Další názvy: The changes in land use over the past 15 years in Dolany
Autoři: Janečková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Oponent: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37757
Klíčová slova: dolany;využívání ploch;katastrální území;změny
Klíčová slova v dalším jazyce: dolany;land use;cadastral area;change
Abstrakt: Tato práce se zabývá změnami ve využívání ploch ve vybraném katastrálním území Dolany. Hlavním cílem práce je zjistit, jak výrazné bylo rozšíření obytných zón, do volné krajiny na úkor orné půdy a jak se změnilo využívání ploch za posledních 15 let v katastrálním území Dolany. Teoretická část práce se zabývá pojmy krajina, land use, land cover, BPEJ. Důležitým zdrojem pro literární rešerši byla knížka Vývoj využívání ploch v Česku od doc. Bičíka. V praktické části je nejdříve stanovena metodika s postupem práce. Analýza byla provedena na podkladu ortofoto map. Všech cílů bylo dosaženo pomocí programu ArcMap, kde byly zpracované výsledné mapy. Potřebné data byla získána z Geoportálu ČÚZK a Geoportálu Plzeňského kraje. Získaná data byla dále zpracována, byly vytvořeny tabulky a grafy, které slouží jako přehled všech změn land use v území a to vše bylo vytvořeno v programu Microsoft Excel. V závěru práce se nachází vyhodnocení prodeje pozemků na katastru obce Dolan, a to od roku 2014 do současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with changes in utilization of selected cadastral area of Dolany. The main aim of the thesis is to determine the significaneof the extension of residential areas into the free landscape at the expense of arable land. The changes in utilization of other areaswithin the last15 years in cadastral area of Dolany were also determined. The theoretical part of the thesis is focused on terms landspace, land use, BPEJ. An important source for literary research was the book Land use development in the Czech Republic by Professor Bičíka. In the practical part of the thesis methodology and workflow are defined. Analysis was executed on orthophotomap basis. All aims were achieved using ArcMap, whichprocessed the resulting maps. The data necessary for this thesis were gained from Geoportal ČÚZK and Geoportal of the Pilsen Region. The obtained data were further processed, there were created tables and graphs that serves as an overview of land use changes in the area and they were all created in Microsoft Excel. In the end of the thesis the evaluation of estate sales in Dolany municipality is situated, since year 2014 until now.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Janeckova.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janeckova.pdfPosudek oponenta práce160,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formular_BP_vedouci­_Janeckova.pdfPosudek vedoucího práce171,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janeckova_0.pdfPrůběh obhajoby práce70,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.