Title: Struktura obyvatelstva Plzně od roku 2000 do současnosti a problémy s ní spojené
Other Titles: Structure of Pilsen population from 2000 to the present and issues associated with it
Authors: Beranová, Michaela
Advisor: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lepič Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37759
Keywords: plzeň;struktura obyvatel;věková struktura;demografie
Keywords in different language: pilsen;population structure;age structure;demography
Abstract: Předložená bakalářská práce je rozdělena na dvě části: Teoretickou část, která je věnována především vysvětlení teoretických pojmů. Na teoretickou část pak navazuje část praktická, která je věnována vlastní analýze a srovnávání. Předmětem bakalářské práce je analýza struktury obyvatel v Plzni od roku 2000 do současnosti a problémy s ní spojené. Byla zde analyzována struktura obyvatel podle věku, vzdělanostní a národnostní struktura. Na základě analýz těchto ukazatelů došlo k objasnění situace v Plzni a ve městských obvodech Plzně, srovnávání a interpretaci problémů, spojených se strukturou obyvatelstva. V další části práce byly řešeny problémy spojené s vybranými strukturami, například stárnutí obyvatelstva nebo také problémy s uplatněním absolventů na trhu práce a další. Na závěr došlo k návrhu řešení, jak tyto problémy řešit.
Abstract in different language: The bacherol thesis is divided into two parts. The theoretical part is mainly aimed at explpaining theoretical terms. The theoretical part is followed by a case study that is focused on analysis and comparism. The topic of the thesis is analysis of structure of Pilsen inhabbitants from the year 2000 until today and the problems connected to it. The analysis was carried out according to age, education and nationality. Based on these indicators the analysis helped to clarify the situation in Pilsen and its districts, as well as comparism and interpretation of problems connected to the structure of inhabbitants. In the following part problems connected to selected sturctures were solved e.g. ageing of inhabbitants or problem of graduate placement at the work market etc. At the end a proposal of solutions to these problems was drafted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BeranovaBP.pdfPlný text práce839,4 kBAdobe PDFView/Open
Beranova.pdfPosudek oponenta práce275,93 kBAdobe PDFView/Open
Beranova_0.pdfPosudek vedoucího práce216,17 kBAdobe PDFView/Open
Beranova_1.pdfPrůběh obhajoby práce78,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.