Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHeflerová, Aneta
dc.contributor.refereeMatušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:38Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:38Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78038
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37766
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na geografické aspekty lesního hospodářství na příkladu Lesní správy Plasy. Teoretická část pojednává o lesním hospodářství z hlediska krajinné ekologie, historické geografie a udržitelného rozvoje. V praktické části jde zejména o nastínění přehledu dostupných zahraničních studií, mapových a datových zdrojů týkajících se lesního hospodářství. Na závěr je vytvořena analýza a vyhodnocení přírodních podmínek pro lesní hospodářství na území Lesní správy Plasy. Daná oblast je zhodnocena jako spíše nevyhovující, jelikož ve zdejší krajině převládají chudé a písčité půdy, značné sucho způsobené srážkovým deficitem. Jednoznačně největším problémem ovlivňujícím hospodaření a stav lesa jsou přemnožené stavy některých druhů spárkaté zvěře, které zde působí značné škody. Je provedena také analýza časových řad zobrazující vývoj výměry lesních ploch, těžbu dřeva, působení abiotických a biotických vlivů na území Lesní správy Plasy. Téma lesní hospodářství je dnes často zmiňováno v souvislosti se změnou klimatu a s kůrovcovými kalamitami, nicméně z hlediska geografického zájmu je téměř opomenuto.cs
dc.format100 s. (164 789 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlesní hospodářstvícs
dc.subjectfunkce lesacs
dc.subjectvývoj lesnictvícs
dc.subjectlesnické mapy a datacs
dc.subjectzdroje o lesním hospodářstvícs
dc.subjectplaskocs
dc.subjectlesní správa plasycs
dc.titleGeografické aspekty lesního hospodářství na příkladu Lesní správy Plasycs
dc.title.alternativeGeographical aspects of forestry based on the example of forest management in Plasyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the geographical aspects of forestry on the example of Forest Management in Plasy. The theoretical part deals with forest management in the light of landscape ecology, historical geography and sustainable development. In the practical part there is mainly written about available foreign, map and data sources connected with forestry. In conclusion there is created the analysis and evaluation of the natural conditions for forest management in the area of Forest Management in Plasy. The area is judged as rather unsatisfactory because in the landscape there dominate poor and sandy soils and significant drought which is caused by the precipitation deficit. Undoubtedly, among the biggest issues affecting the management and condition of the forest belong the proliferating numbers of certain species of cloven-hoofed animals that cause significant damage. Furthermore, the time series analysis is also performed and it shows the development of the forest area, timber harvesting and functioning of abiotic and biotic influences in the territory of Forest Management in Plasy. Today, the topic of the forest management is often mentioned in connection with the climate change and bark beetle calamities; however, from the point of view of geographical interest it is almost omitted.en
dc.subject.translatedforestryen
dc.subject.translatedforest functionsen
dc.subject.translatedthe development of forestryen
dc.subject.translatedforestry maps and dataen
dc.subject.translatedresources on forestryen
dc.subject.translatedplaskoen
dc.subject.translatedforest management in plasyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heflerova_BK.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Heflerova.pdfPosudek vedoucího práce175,95 kBAdobe PDFView/Open
Heflerova_0.pdfPosudek oponenta práce54,02 kBAdobe PDFView/Open
Heflerova_1.pdfPrůběh obhajoby práce61,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.