Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of official act
Authors: Jiskrová, Eva
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37968
Keywords: etika;veřejná správa;lidské zdroje;etický kodex;korupce;protikorupční opatření
Keywords in different language: ethics;public administration;human resources;ethical code/code of ethics;corruption;anti-corruption measures
Abstract: Tématem práce je Etika úředního jednání. Na etiku ve veřejné správě je v dnešní době nahlíženo spíše jako na službu občanům a z toho důvodu roste tlak veřejnosti na etiku úředního jednání. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V prvních pěti kapitolách jsou vymezeny pojmy, které s tématem přímo souvisí. Šestá kapitola představuje dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění vnímání důležitosti etiky a jejího zakotvení zaměstnanci veřejné správy v České a Slovenské republice. Výzkum prokázal, že se ve většině institucí konají školení v oblasti etiky, která jsou pro většinu zaměstnanců přínosná. Zaměstnanci vědí, na koho se obrátit v případě, že si nejsou jisti svým jednáním. Většina institucí přijala etický kodex, avšak jen pár respondentů se dostalo do situace, kdy jim kodex etiky pomohl.
Abstract in different language: The topic of the thesis is Ethics of official act. Nowadays, ethics in public administration is taken more as a service for the citizens. This fact causes growing the public pressure on the ethics of official act. The thesis is divided into six chapters. In the first five chapters are defined the terms that are directly related to the topic. The sixth chapter presents a questionnaire survey, the aim of which was to find out the perception of the importance of the ethics and its embedded employees in the Czech and Slovak Republics. Research has shown, that in most institutions take place ethics trainings, which is beneficial to most employees. Employees know who to contact if they are unsure of their actions. Most institutions have adopted a code of ethics, but only a few respondents was in a situation where the ethics code helped them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Etika uredniho jednani.pdfPlný text práce897,29 kBAdobe PDFView/Open
Jiskrova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce841,12 kBAdobe PDFView/Open
Jiskrova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce548 kBAdobe PDFView/Open
Jiskrova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce296,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.