Title: Zdravotní péče - historický vývoj financování na našem území
Other Titles: Health Care - historical development of financing in our territory
Authors: Pechová, Zuzana
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38093
Keywords: financování;historický vývoj;lékař;pacient;zdraví;zdravotní péče;zdravotní pojištění;zdravotnictví
Keywords in different language: financing;historical development;doctor;patient;health;health care;health insurance;health service
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na historický vývoj zdravotní péče na území současné České republiky s důrazem na její financování. Práce mapuje období od pravěku po současnou situaci 21. století. Práce je členěna do deseti kapitol, které, kromě první kapitoly, na sebe věcně a časově navazují. První část práce je věnována vymezení základních pojmů spojených se zdravotnictvím a zdravotní péčí. Ve druhé kapitole je popsán vývoj od starověku do začátku renesance. Třetí kapitola se zaměřuje na období renesance a postupnému rozvoji lékařské vědy. Čtvrtá kapitola je věnována 17. století, kdy docházelo k zvyšování prestiže lékařů a rozvoji lékařské vědy především na poli teoretickém. Další kapitola se zabývá obdobím osvícenství a postupnému sbližování teorie a lékařské praxe a zvyšování kvalifikace zdravotníků. Období 19. století a jeho prudké změny, které zasáhly i lékařství jsou nastíněny v šesté kapitole. Sedmá kapitola se již zabývá začátkem 20. století a rozvoji pojištění v Československu. Osmá kapitola je následně věnována dopadům, které mělo budování komunismu na zdravotnictví. Předposlední kapitola se zaměřuje na období devadesátých let a začátek nového tisíciletí a transformaci socialistického zdravotnictví v demokratické společnosti. Poslední kapitola je věnována současnému systému financování zdravotní péče.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on historical development of the health care in our territory with the accent on finance of this care. The thesis demonstrates the period from primeval ages to contemporary situation in the 21th century. The work is divided to the ten chapters which, except of the first chapter, which are factually and temporally connected. The first chapter is devoted to definition of basic terms which are connected with health care. In the second chapter is described the development from ancient period to the beginning of renaissance. The third chapter is focused on gradual improvement of the medical care in the course of renaissance. The chapter fourth is devoted to 17th century when the prestige of doctors grew up and there were significant improvement of the medical science especially in the theoretical field. The next chapter dealt with the enlightenment time and the gradual coming together of the medical theory and practice when the doctors' qualification improved. The period of 19th century and its intensive changes in medical branch is shown in the chapter six. The chapter seven is devoted to the beginning of the 20th century and the development of the insurance in Czechoslovakia. The chapter eight is devoted to the consequences of the communism raise to the medical care. Last but one chapter shows the period of the nineties and the beginning of the 21th century when the socialist medical care in democrat society was transform. The last chapter is devoted to the present system of financing of the medical care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdravotni pece _ historicky vyvoj financovani na nasem uzemi (Zuzana Pechova).pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce564,96 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pechova_VP.pdfPosudek vedoucího práce370,03 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce42,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.