Title: Zdroje financování ve vybraném podnikatelském subjektu
Other Titles: Financial resources in a chosen company
Authors: Nagyová, Veronika
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Svobodová Monika, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38102
Keywords: druhy financování;fáze životního cyklu podniku;majetková struktura;finanční struktura;optimalizace kapitálové struktury;bod indiference kapitálové struktury;finanční zdraví;zlatá pravidla financování;cash flow
Keywords in different language: types of financing;the life cycle of the company;capital structure;financial structure;optimization of the capital structure;point of indifference of the capital structure;financial health;the golden rules of financing;cash flow
Abstract: V bakalářské práci je popsáno základní třídění druhů financování a identifikace zdrojů financování. Je vysvětlena souvislost mezi jednotlivými fázemi životního cyklu podniku a zdroji financování podniku. Jsou rozebrány pojmy majetková struktura podniku, finanční struktura podniku a optimalizace kapitálové struktury, včetně zmínění bodu indiference kapitálové struktury. Zlatá pravidla financování popisují ideální poměry různých druhů financování podniku pro udržení finančního zdraví. Nakonec je ukázáno, jak porovnáním různých ukazatelů cash flow může podnik identifikovat potřebu externího kapitálu. Každé z těchto dílčích témat je následně prakticky zpracováno v souvislosti s vybraným podnikem My Callsheet s.r.o. Tento podnik si autorka vybrala proto, že je v něm sama osobně zainteresovaná.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the basic classification of types of financing and identification of financing sources. It explains a connection between different stages of a company's life cycle and sources of company's financing. It talks about a property structure, financial structure of a company and optimization of the capital structure, including the point of indifference of the capital structure. The Golden Rules describe the ideal ratio of different types of company financing to maintain financial health. Finally, it is shown how the company can identify the need for external capital by comparing different cash flow indicators. Each of these topics is then practically used in conjunction with the selected company My Callsheet s.r.o. The author has chosen this particular company because she is personally involved in it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nagyova__Veronika_Zdroje financova_ni_ ve vybrane_m podnikatelske_m subjektu.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
BP_Nagyova_VP.pdfPosudek vedoucího práce298,46 kBAdobe PDFView/Open
BP_Nagyova_OP.pdfPosudek oponenta práce328,25 kBAdobe PDFView/Open
Nagyova.pdfPrůběh obhajoby práce50,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.