Title: Finanční hospodaření města Nejdek
Other Titles: Financial management of the town Nejdek
Authors: Tanečková, Kristýna
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38110
Keywords: příjmy;výdaje;rozpočet;územní samosprávné celky;finanční ukazatelé
Keywords in different language: revenue;expenditure;budget;territorial self-govening units;financial indicators
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá finančním hospodařením města Nejdek v letech 2014-2017. Důvodem výběru byl osobní zájem autorky, jelikož je obyvatelkou města. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje veřejnou správu v České republice, dále se zabývá nižšími a vyššími samosprávnými celky, jako jsou obce a kraje. V další kapitole je popsán rozpočet územní samosprávy, rozpočtový proces, zásady, výhled i skladba. Na závěr teoretické části jsou popsány příjmy a výdaje obcí a krajů. Praktická část začíná představením města Nejdek, jeho historií, současností i organizační strukturou. Pokračuje analýzou jeho příjmové a výdajové stránky. V předposlední kapitole jsou vypočítány finanční ukazatele města a na základě těchto analýz jsou navržena opatření pro města, která by mohla vylepšit situace v příštích letech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the financial management of the town Nejdek in the years 2014-2017. The reason for the topic selection was the personal interest of the author, as the resident of the city. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the public administration in the Czech Republic, further deals with lower and higher self-governing units, such as municipalities and regions. The next chapter desribes the budget of the regional government, the budgetary procedure, the principles, the view and the composition. At the end of the theoretical part are described the revenues and expenses of municipalities and regions. The practical part begins with the introduction of the town Nejdek, it continues with history, contemporary and organization structure. Its continuing with the analysis of income and expense page of city. In the next chapter are calculated financial indicators and based on these analyses are proposed measures for the city, that could improve the situation in the coming years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Gondova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
BP_Gondova_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,29 kBAdobe PDFView/Open
BP_Gondova_OP.pdfPosudek oponenta práce227,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_Gondova.pdfPrůběh obhajoby práce48,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.