Title: Řízení zásob v podniku
Other Titles: Inventory management in an enterprise
Authors: Burdová, Hana
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38111
Keywords: zásoby;oceňování;evidence;účtování;inventarizace
Keywords in different language: inventories;valuation;records;accounting;invetory
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zásoby. Zásoby jsou součástí oběžných aktiv společnosti. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu zásob, oceňování zásob, evidenci zásob a inventarizaci zásob. Další částí je charakteristika způsobů účtování zásob metodami A a B. V praktické části bakalářské práce je charakterizována společnost Cetos cz s. r. o. se sídlem Mariánské údolí 121, Příbram II, 261 01. Následně je práce zaměřena na problematiku pořizování, oceňování a na způsob účtování zásob uvnitř společnosti a také pojednává o inventarizaci zásob. Poslední kapitola praktické části je zaměřena na návrh doporučení pro společnost. Součástí závěru je vyhodnocení získaných informací, srovnání účtování o zásobách způsobem A a B a návrh vylepšení používaného způsobu účtování ve vybrané společnosti.
Abstract in different language: This thesis focuses on inventories. Inventories are included in current assets. Theoretical part focuses on definition of inventories, inventory valuation, records of inventories and control of inventories. Following part characterises accounting methods (A and B) used for inventories. Practical part of thesis firstly focuses on characterization of Cetos cz company, based in Mariánské údolí 121, Příbram II, 261 01. Secondly, it focuses on issues of acquisition, evaluation and inventorization, as well as accounting methods used by the company. Last chapter of this practical part focuses on recommendation prepared for the area of inventories. Conclusion includes evaluation of the obtained information, comparison of accounting methods (A and B) regarding inventories and suggestion for improvement of used accounting methods related to inventories in the chosen company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Burdova_K15B0059P.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Burdova_VP.pdfPosudek vedoucího práce348,38 kBAdobe PDFView/Open
BP_Burdova_OP.pdfPosudek oponenta práce155,07 kBAdobe PDFView/Open
Burdova.pdfPrůběh obhajoby práce54,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.