Title: Bytové spoluvlastnictví
Other Titles: Co-ownership of a unit
Authors: Straka, Zdeněk
Advisor: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38115
Keywords: bytové spoluvlastnictví;prohlášení vlastníka;smlouva o výstavbě;správa společných částí domu a pozemku;převod jednotky;společenství vlastníků jednotek;stanovy;orgány společenství vlastníků jednotek.
Keywords in different language: co-ownership of a unit;declaration;contract for the construction;administration of a building and tract of land;transfer of a unit;association of unit owners;the articles of association;bodls of an association of unit owners.
Abstract: Diplomová práce se zabývá komplexně právní úpravou bytového spoluvlastnictví zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z počátku se zaměřuje na obecnou definici bytového spoluvlastnictví, po níž následuje stručný přehled vývoje právní úpravy bytového spoluvlastnictví na našem území. V rámci této práce dochází i k nastínění určitých koncepčních a technických rozdílů mezi předchozí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a současnou právní úpravou zahrnutou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z velké části se tato práce zaměřuje podrobněji na současnou právní úpravu. Celá jedna kapitola je věnována blíže společenství vlastníků jednotek a jeho jednotlivým orgánům. Poslední kapitola je věnována konkrétním problémům současné právní úpravy, mezi které řadíme krátkodobé pronájmy jednotek prostřednictvím Airbnb nebo postup změny stanov společenství.
Abstract in different language: This thesis deals with legislation of co-ownership of a unit in the new Civil Code, law No. 89/2012 Coll. The thesis begins with a definition of co-ownership of unit, then continues with brief outline of the historical development of legislation across the territory of today's Czech Republic. This thesis also analyses the conceptual and technical differences between two regimes - the previous one regulated by law No. 72/1994 Coll and the current one regulated by law No. 89/2012 Coll. Then it focuses on more precise specifics of current legislation. The whole chapter is focused on basic aspects of unit owners' associations and system of bodlies. The last chapter deals with specific issues for example short term leases or rents of units with Airbnb or processess of changing basic documents of an association of unit owners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bytove_spoluvlastnictvi - Zdenek_Straka.pdfPlný text práce993,56 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Straka.pdfPosudek vedoucího práce819,27 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Straka.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Straka.pdfPrůběh obhajoby práce271,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.