Title: Zástavní právo k movitým věcem
Other Titles: Lien on movable things
Authors: Barnetová, Aneta
Advisor: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38117
Keywords: zástavní právo;zástavní právo k movitým věcem;movité věci;zástavní právo v římském právu;účel zástavního práva;funkce zástavního práva;zásady zástavního práva;vznik zástavního práva k movitým věcem;odevzdání zástavy;označení zástavy;zánik zástavního práva k movitým věcem;výkon zástavního práva k movitým věcem
Keywords in different language: lien;lien on movable things;movable things;lien in roman law;purpose of lien;function of lien;principles of lien;origin of lien on movable things;surrender of the pledge;indication of pledge;extinction of lien on movable things;realization of lien on movable property
Abstract: Práce se zabývá problematikou "zástavního práva k movitým věcem", která se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Hlavním cílem práce je zpracovat přehledné kompendium obsahující základní informace o této problematice, které by čtenář mohl využít v budoucích právních vztazích. První kapitola se zabývá zástavním právem v rámci římského práva, kde se objevily první vývojové formy. Druhá kapitola je jádrem celé práce. Zprvu seznamuje čtenáře s výkladovými pojmy a s charakteristickými znaky zástavního práva k movitým věcem. Poté se kapitola věnuje vzniku, zániku a výkonu zástavního práva k movitým věcem. Třetí kapitola se zabývá rozdíly mezi zástavním právem k movitým věcem a zadržovacím právem, neboť se v obou případech jedná o zajišťovací instituty.
Abstract in different language: The thesis deals with the theme of "lien on movable things", which is based on Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. The main aim of this thesis is to compile a synoptical compendium containing basic information about this theme, which the reader could use in future legal relations. The first chapter deals with the lien under Roman law, where they discovered the first developmental forms of lien. The second chapter is the main part of the thesis. At first it introduces the reader to the explanatory terms and to the typical characters of the lien on movable things. Then the chapter deals with the origins, extinction and realization of the lien on movable things. The third chapter deals with the differences between the lien on movable things and the right of retention, since in both cases these are hedging tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Zastavni pravo k movitym vecem - Aneta Barnetova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Barnetova.pdfPosudek oponenta práce896,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Barnetova.pdfPosudek vedoucího práce225,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Barnetova.pdfPrůběh obhajoby práce327,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.