Title: Spolky ve sportovním prostředí
Other Titles: Associations in sports
Authors: Hendrich, Jiří
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38121
Keywords: spolek;sdružování;občanský zákoník;občanské právo;sport;sportovní svaz;sportovní klub;člen spolku.
Keywords in different language: association;civil code;civil law;sport;sports association;sports clubs;member of association.
Abstract: Práce se zabývá praktickým využitím právní formy spolku ve sportovním prostředí, a to jak na úrovni sportovních klubů, tak na úrovni sportovních svazů. Cílem práce je na základě úvodního shrnutí obecné spolkové úpravy, včetně odkazu na její historický základ a vývoj, obsáhnout specifické téma sportovních spolků s poukázáním na vybrané praktické otázky. Jedna z nich je v závěru práce zpracována v případové studii.
Abstract in different language: This thesis deals with practical use of legal form of association in sports on the level of sports club as well as on the level of sports associations. The aim of the thesis is to cover the specific theme of sports associations with reference to selected practical questions based on the initial summary of the general regulation of associations, including its historical background and development. One of the practical questions is processed in the case study at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spolky ve sportovnim prostredi.pdfPlný text práce838,2 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hendrich.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hendrich.pdfPosudek vedoucího práce752,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hendrich.pdfPrůběh obhajoby práce265,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.