Title: Dramaticko-výchovná práce s pohádkou ve vybrané mateřské škole
Other Titles: Usage of educational drama involving fairy tale in the selected kindergarten
Authors: Trávová, Radka
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38175
Keywords: dramatická výchova;předškolní věk;předškolní vzdělávání;pohádka;tematický celek
Keywords in different language: drama education;preschool age;preschool education;fairy tale;thematic units
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním pohádek skrze metody a techniky dramatické výchovy ve vybrané mateřské škole a navrhuje inspirativní výchovně-vzdělávací programy pro učitele mateřské školy, demonstrující, jak s dětmi skrze zážitkové učení poznávat svět, rozvíjet jejich osobnost jako celek, učit je vyjadřovat samo sebe, projevovat emoce, představivost a fantazii. Obsahem teoretické části jsou kapitoly věnující se vývoji předškolního dítěte ve všech jeho složkách a předškolnímu vzdělávání. Následně se zaměřují na pohádku a její přínos pro dítě a v neposlední řadě se věnují metodám a technikám dramatické výchovy, jejich využití při práci s pohádkou a roli učitele v tomto způsobu práce. V praktické části jsou představeny dva vytvořené a zrealizované tematické celky zpracovávající dvě pohádky skrze metody a techniky dramatické výchovy, a to pro konkrétní třídu mateřské školy v Plzni.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines fairy tale adaptations using the methods and techniques of drama education in one specific kindergarten. Moreover, it proposes inspirational educational programs for kindergarten teachers which illustrate how experimental education enable children to explore the world, how it contributes to their personal development, their ability to express themselves, to manifest their feelings, imagination and fantasy. The theoretical part describes all the aspects of preschool-age children's development and preschool education. Furthermore, it focuses on the notion of fairy tale and its beneficial effects on children and, last but not least, it presents the methods and techniques of drama education, its employment for fairy tale adaptation and the teacher's role in this process. The empirical part introduces two thematic units that were created and realized in a kindergarten class in Pilsen, adapting two fairy tales using the methods and techniques of drama education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Travova_2019.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Travova VP.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
Travova OP.pdfPosudek oponenta práce673,95 kBAdobe PDFView/Open
Travova O024.pdfPrůběh obhajoby práce23,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.