Title: Rokycansko v didaktických aplikacích pro 1. stupeň ZŠ
Other Titles: Rokycansko didactic application for the elementary education
Authors: Drlík, Matouš
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38185
Keywords: rokycansko;historie;kostel;hrad;žák;didaktické aplikace.
Keywords in different language: rokycansko;history;church;castle;student;didactic application.
Abstract: Tato diplomová práce Rokycansko v didaktických aplikacích na 1. stupni ZŠ, se zaměřuje na významné památky regionu. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části bylo hlavním cílem zahrnout nejširší spektrum různých historických památek. Proto se tato část dělí na tři kapitoly - světské, církevní a technické stavby. Každý segment by mohl být zpracován jako samostatná práce, protože Rokycansko je plné historických budov. Tato práce obsahuje jak unikátní památky jako vodní hamr v Dobřívě, tak i místa, kde stály pevnosti a hrady. Praktická část navazuje na teoretickou část. Byla vypracována sada didaktických aplikací, která se snaží přiblížit historická fakta žákům základní školy. Aplikace protínají všechny části teoretické části, světské budovy lze nalézt v aplikaci Hrady a zámky, církevní budovy v aplikaci Mezi nebem a zemí a technické stavby jsou v aplikaci Suchou nohou přes řeku. Praktická část je cíleně méně specifická a po minimální úpravě je použitelná pro libovolný region České republiky.
Abstract in different language: This diploma thesis, Rokycansko in didactic applications in elementary school, is focused on significant monuments of region. The thesis is structured into two parts theoretical and practical. In the theoretical part, there was the main aim to include the widest spectrum of different historic monuments. That is why in this part divided into three segments secular, ecclesiastical and technical buildings. Each segment could be processed as a separate thesis, because the region around Rokycany is filled with huge amount of historical buildings of all types. This thesis contains both unique monuments such as water hammer in Dobřív and places, where used to be fortresses and castles. The practical part is in connection with theoretical part. There was made a set of didactic applications, which tries to approach historical facts to pupils in elementary school. We used cross curricural links as an instrument for better comprehension to those facts. Applications intermingle all parts of theoretical part, secular buildings can be find in the application Roost and castle, ecclesiastical in the application Between heaven and earth and technical buildings are represented by the application Dry feet across the river. The practical part is purposefully less specific because of easier modification and adaptation for arbitrary region of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matous Drlik_Diplomova prace.pdfPlný text práce7,81 MBAdobe PDFView/Open
Drlik O.pdfPosudek oponenta práce603,67 kBAdobe PDFView/Open
Drlik V.pdfPosudek vedoucího práce907,59 kBAdobe PDFView/Open
Drlik P.pdfPrůběh obhajoby práce296,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.