Title: Havlovo pojetí gagu
Other Titles: Václav Havel's conception of gag
Authors: Vyhnánek, David
Advisor: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38210
Keywords: václav havel;gag;komika;divadelní hra;automatizace;identita;existence;krize lidské identity;krize mezilidských vztahů;neklid existence;svědomí;společenský duch;setkání;dialog;společenství;poznání;apel
Keywords in different language: václav havel;gag;comic;theater play;automation;identity;existence;crisis of human identity;crisis of interpersonal relationships;disquiet of existence;conscience;social spirit;encounter;dialogue;community;cognition;appeal
Abstract: Práce pojednává o Havlově pojetí gagu coby polidšťujícím principu s antipatetickým účinkem. Práce se snaží najít hlavní styčné body mezi Havlovou esejí "Anatomie gagu" a jeho dramatickou tvorbou na příkladu vybraných divadelních her a představit je zároveň v kontextu stěžejních témat, na které se Václav Havel během svého aktivního uměleckého působení zaměřoval.
Abstract in different language: The thesis deals with Havel's conception of gag as a humanizing principle with antipatetic effect. The thesis tries to find the main liks between Havel's essay "Anatomy of the Gag" and his dramatic work on the example of selected theater plays and present them in the context of the key topics that Václav Havel focused on during his active artistic activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce541,96 kBAdobe PDFView/Open
Vyhnanek_1.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Vyhnanek_2.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Vyhnanek_O.pdfPrůběh obhajoby práce371,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.