Title: Atletika formou variabilních provozů v tělesné výchově na 1. stupni základních škol (multimediální DVD)
Other Titles: Athletics in the form of variable operations in physical education at primary school level (multimedia DVD)
Authors: Boháčová, Vladěna
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39166
Keywords: variabilní provoz;vyučovací jednotka;pohybová dovednost;motivace;atletika;tělesná výchova;kruhový provoz;motorické učení;mladší školní věk;úkolová karta;videoprogram
Keywords in different language: variable process;education unit;motor skills;motivation;athletics;physical education;circular operation;motor skill education;younger school ages;task card;education movie
Abstract: Má diplomová práce je zaměřená na atletiku formou variabilních provozů na 1. stupni základních škol. Teoretickou část jsem rozdělila na několik kapitol. Snažila jsem se přehledně zpracovat, co je samotný variabilní provoz, kdy konkrétně v hodině máme variabilní provoz uskutečnit. V jaké fázi motorického učení je vhodné variabilní provoz zařadit a s jakými dalšími uspořádáními se můžeme setkat. První kapitola specifikuje mladší školní věk. Tedy žáky prvního stupně základních škol. Jejich pohybovou aktivitu, růst, psychický a tělesný vývoj. Ve druhé kapitole popisuji strukturu vyučovací jednotky, aby bylo zřejmé, do jaké konkrétní části má být variabilní provoz zařazený. V další kapitole popisuji další specifické organizační formy práce. Následně věnuji kapitolu motorickému učení, protože variabilní provoz je možné aplikovat, až když žáci dobře znají určité pohybové dovednosti, aby nedošlo k zafixování špatného pohybu. A na závěr popisuji výuku atletiky na prvním stupni i za pomocí současného ŠVP, které jsem si vypůjčila ze 3. základní školy v Rakovníku, kam docházím na svou praxi. Praktická část již popisuje realizované variabilní provozy, které jsou vytvořené pro jednotlivé třídy prvního stupně základních škol - tedy pro 1. - 5 ročník. Jsou odstupňovány svou náročností samotných cvičení a vytvořené v souladu s obsahem učiva pro určité třídy. Variabilní provozy jsem tvořila v určitém tématu. První třída se přemění na zvířata v lese, druhá třída vysvobozuje princeznu. Třetí třída si projde výcvikem vojáků a čtvrtá třída se promění v superhrdiny. Variabilní provoz pro pátou třídu již není realizován v žádném tématu vzhledem k vyššímu věku žáků. Pro snazší a plynulejší průběh provozů jsem vytvořila ke každému stanovišti úkolovou kartu, která obsahuje popis činnosti a přípravu stanoviště. Výsledným produktem práce je realizace variabilních provozů, jejich natočení a vytvoření videoprogramu.
Abstract in different language: My diploma work is focused on variable process of athletics at primary school. I divided theoretical part to several chapters. I tried to simply and detailed described what does variable process mean, when is the best time to use it during the physical education. Then in which phase of motor skills education is good to variable process implement to education a what can be other variable process orders we can meet. The first chapter specifies younger school ages, pupils in the primary school. Their movement activity, growth, psychical and physical evolution are mentioned there. I described structure of lesson unit in the chapter two so that is visible in which specific part is the variable process implemented. Next chapter is about description of another specific organization forms of the exercises. I focus on motor skills education in following chapter, because variable process is possible to apply when pupils know certain movement skills well to eliminate wrong set up of movement. Finally, I describe athletic education at primary school with help of the current school education program, which I borrowed from the 3rd primary school in Rakovnik, where I do my practical education. Practical part explains realized variable processes, which are created for each level/class of primary school - for 1 up to 5 level. Processes are separated based on exercises difficulty and created according to content of the subject matter for each school class. I created variable processes in different topics. 1st class is transformed to animals in the forest, 2nd class is about redeem of princess. 3rd class is going thought to soldier camp and the last one is about super heroes. Variable process is not realized for the 5th class because of higher mature of the students. I developed task cards for each exercise stands for the easy and continuousprocess work. The card contains practice description and preparation of exercise stand. The result of my work is real exercising of variable processes with a camera recording and education movie creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bohacova_Vladena.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
Bohacova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce147,11 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce172,32 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova V..pdfPrůběh obhajoby práce42,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.