Title: Úroveň znalostí pedagogických pracovníků o nemoci diabetes mellitus
Other Titles: The Standard of Pedagogical Workers´s Knowledge about the Diabetes Mellitus Disease
Authors: Kopačková, Michaela
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39179
Keywords: diabetes mellitus;základní škola;žák;učitel;znalosti
Keywords in different language: diabetes mellitus;primary school;student;teacher;knowledge
Abstract: Diplomová práce na téma: ,,Úroveň znalostí pedagogických pracovníků o nemoci diabetes mellitus" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se zabývá vymezením diabetu, historií, výskytem a klasifikací diabetu. Druhá kapitola se věnuje diagnostice diabetu. Poslední kapitola teoretické části se zabývá diabetickým žákem, léčbou, stravováním a fyzickou aktivitou. Praktická část je zaměřena na znalosti učitelů základních škol o nemoci diabetes mellitus. Hlavním cílem práce je zjistit, jak učitelé považují svoji informovanost o nemoci diabetes mellitus a jaké jsou jejich znalosti. Ke zjištění těchto cílů bylo použito dotazníkové šetření.
Abstract in different language: The theme of the diploma thesis is 'The level of pedagogical workers' knowledge of the disease diabetes mellitus', the diploma thesis is divided into the theoretic and the practical part. The theoretic part consists of three chapters. The first chapter concerns with the delimitation of the diabetes, the history, the occurrence and the classification of diabetes. The second chapter pays attention to the diagnostics of the diabetes mellitus. The last chapter of the theoretic part concerns with the diabetic pupil, his treatment, feeding and physical activity. The practical part is focused on the primary school teachers' knowledge of diabetes mellitus. The main aim of the diploma thesis is to find out how teachers evaluate their foreknowledge and knowledge of the disease diabetes mellitus. The questionnaire survey was used to find out mentioned aims.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela_Kopackova.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Kopackova-oponent.pdfPosudek oponenta práce425,95 kBAdobe PDFView/Open
Kopackova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,71 kBAdobe PDFView/Open
Kopackova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce236,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.