Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoleček Václav, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorLondová, Jaroslava
dc.contributor.refereeKosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:33Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2020-08-24T11:42:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier76381
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39181-
dc.description.abstractDiplomová práce má tyto dva hlavní cíle: provést výzkum třídního klimatu na běžné základní škole (navíc pozorovat jeho vývoj) a posoudit, zda může klima školní třídy ovlivňovat žák s rizikovým chováním. Teoretická část práce je zaměřena na klima školy. Toto prostředí vytvářejí všechny subjekty zapojené do činnosti a organizace školy, rovněž i rodiče žáků. Cílem školního klimatu je spokojenost a produktivita. Proto je zdůrazněna nezastupitelnost komunikace mezi jednotlivými subjekty. Praktická část byla věnována cílům a metodám výzkumu. Pro tento výzkum jsem zvolila metodu dotazník. Výzkum byl proveden ve dvou paralelních 4. třídách. Dotazník byl zaměřen na spokojenost ve třídě, konflikty mezi žáky, soutěživost, obtížnost učení, soudržnost třídy a pořádek ve výuce. Pro posouzení vývoje třídního klimatu, bylo zvoleno opakování dotazníku ve zvolených třídách s desetiměsíčním odstupem, aby bylo dokázáno, že klima třídy ovlivňuje chování žáků. Ve třídě, kde bylo třídní klima vnímáno jako výborný kolektiv, bylo ovlivněno příchodem nového žáka s rizikovým chováním, který začal spolužáky pošťuchovat, začínal s nimi hádky (rvačky), zastrašoval je a zesměšňoval, změnili na třídní klima názor. Daleko horší bylo zjištění ve třídě, kde je žáků s rizikovým chováním několik. V takové třídě by se žáci necítí vůbec dobře a svůj kolektiv vnímají jako velmi špatný. Takoví žáci popisují třídní klima takto: učivo je obtížné a namáhavé, je těžké mít dobré známky, vzájemně si spolužáci nepomáhají, jsou lakomí, nezdravě soutěživí, nemají svou třídu rádi a raději by byli v jiné třídě. Také si mohou dělat naschvály. Někteří žáci k dosažení svých požadavků používají i násilí a hádky, protože se nedokáží vzájemně přizpůsobit. V takové třídě je nezbytné třídní klima nějakým způsobem vylepšit. Výsledky šetření v práci je vyhodnoceno graficky. Ve slovním hodnocení je zdůrazněna nutnost práce s třídním kolektivem, důležitost komunikace vedoucí k poznání žáků, uvědomění si dosažení pozitivních výsledků pouze v dobře nastavené atmosféře třídy a v dobře zvládnutém kolektivu dětí. Sledování vývoje třídního klimatu třídním učitelem. Závěr diplomové práce je věnován námětům na činnosti, jak s třídním kolektivem pracovat a čemu je důležité se vyvarovat.cs
dc.format73 s. (91 085 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectklima školycs
dc.subjecttřídní klimacs
dc.subjectspolutvůrci klimatucs
dc.subjectvliv učitelecs
dc.subjectvliv žákacs
dc.subjectrizikové chovánícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.titleVliv žáků s nežádoucími projevy chování na sociální klima třídního kolektivucs
dc.title.alternativeInfluence of pupils with undesirable behaviors on the social climate of the classen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedTwo main goals of this thesis were to conduct a survey of a class climate in a regular elementary school (while observing its development) and to decide whether a pupil showing risk behaviour can influence the climate. In the theoretical part of my thesis I focus on the school climate. This environment is formed by all the subjects involved in the school activities and organisation and also by pupils' parents. The aim of the school climate is satisfaction and productivity. I emphasize the importance of communication between the subjects. In the practical part of my thesis I focus on the research goals and methods. The research method chosen is a questionnaire. I conducted the research in two parallel fourth grades. The questionnaire focused on satisfaction in the class, conflicts between the pupils, competitiveness, difficulty of the curriculum, solidarity in the class and order during teaching. To review the development of the class climate, I asked the two fourth classes to complete the questionnaire one more time after ten months. The results showed that pupils' behaviour does impact the climate of a class. The arrival of a new pupil changed the climate of the class which used to form an excellent group. The new pupil shows risk behaviour and most of his classmates stated that he starts arguments and fights, teases, intimidates and makes fun of others. After ten months the pupils see themselves as a good group, not as an excellent one. The results in the other class were much worse. In this class there are several pupils who show risk behaviour. The pupils in this class do not feel well and see the group as a very bad one. They say that the curriculum is hard and difficult, it is problematic to maintain good grades, the classmates do not help each other, they are mean, show signs of unhealthy competitiveness, they do not like the class and would rather be in a different one. They also say and do mean things on purpose to each other. Some pupils want things being done their way and if they are done differently, they tend to be violent, they argue a lot, and cannot adapt themselves. The improvement of the class climate in this class is essential. The results of the survey are shown in graphs. In the written evaluation I emphasize the necessity of working with the class as a group, of using communication while getting to know the pupils, of realizing that positive outcomes can be reached only in a good atmosphere and in a well-managed group. The class climate is constantly evolving, therefore the teacher should observe its development. At the end of the thesis I suggest activities for working with the group and specify the possible errors that should be avoided.en
dc.subject.translatedschool climateen
dc.subject.translatedclass climateen
dc.subject.translatedclimate co-creatoren
dc.subject.translatedteacher influenceen
dc.subject.translatedstudent influenceen
dc.subject.translatedrisk behavioren
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translateddiagnosticsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Londova_oponent.pdfPosudek oponenta práce234,17 kBAdobe PDFView/Open
Leheckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,69 kBAdobe PDFView/Open
Londova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce172,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.