Title: Optimalizace v přepravních úlohách
Authors: Bočkayová, Tina
Advisor: Čada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39261
Keywords: optimalizace;lineární programování;celočíselné lineární programování;úloha obchodního cestujícího;okružní dopravní problém;úloha o batohu;úloha plnění zásobníků
Keywords in different language: optimization;linear programming;integer linear programming;traveling salesman problem;vehicle routing problem;knapsack problem;bin packing problem
Abstract: Diplomová práce je věnována základním úlohám vyskytujícím se v přepravní logistice. Jako první je zpracována úloha obchodního cestujícího a její roz-šíření na úlohu vícera obchodních cestujících. Dále se podrobněji zabýváme problémem okružních jízd s kapacitami a úlohou plnění zásobníků, respektive úlohou o batohu. Jsou zpracovány matematické modely těchto úloh a metody jejich řešení. Je zaveden dynamický MILP model pro úlohu okružních jízd s kapacitami a pojem(lambda,alpha)-optimality řešení. Také je popsán vztah řešení jednotlivých modelů pro úlohy, kde ocenění hran grafu splňuje trojúhelníkovou nerovnost. Jsou otestovány standardně dostupné řešiče pro nekomerční využití na středně velkých modelových úlohách. Cílem je porovnat kvalitu řešení získaných pomocí těchto řešičů a případné doporučení některého z nich pro využití v praxi.
Abstract in different language: The diploma thesis is dedicated to basic tasks occurring in transport logistics.The first is the traveling salesman problem and its extension to the multiple traveling salesman problem. Further we deal in more detail with vehicle routing problem with capacities and bin packing problem, respectively knapsack problem. Mathematical models of these problems and methods of their solution are worked out. We introduce MILP model for vehicle routing problem with capacities and a concept of(lambda,alpha)-optimality of soluton. There is also described a relationship between solutions of models, where costs of edges meet the triangular inequality. Standardly available solvers for non-commercial use on medium-sized model tasks are tested. The aim is to compare the quality of solutions obtained using these solvers and possible recommendations of any of them for use in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bockayova_Tina_Optimalizace_v_prepravnich_ulohach.pdfPlný text práce734,05 kBAdobe PDFView/Open
PV_Bockayova.pdfPosudek vedoucího práce113,12 kBAdobe PDFView/Open
PO_Bockayova.pdfPosudek oponenta práce822,57 kBAdobe PDFView/Open
Bockayova_PO.pdfPrůběh obhajoby práce393,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.