Title: Contribution to the evaluate the suitability of the measuring equipment
Other Titles: Přípravek k hodnocení způsobilosti měřícího zařízení
Authors: Bícová, Kateřina
Kubátová, Dana
Citation: BÍCOVÁ, K. ., KUBÁTOVÁ, D. . Contribution to the evaluate the suitability of the measuring equipment. GRANT Journal, 2020, roč. 9, č. 1, s. 96-99. ISSN 1805-062X.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39568
ISSN: 1805-062X
Keywords: způsobilost;měření;tolerance;systém měření
Keywords in different language: capability;measurement;tolerance;measuring system
Abstract: Tento příspěvek se zabývá problematikou ověřování způsobilosti měřicího zařízení, neboť měřidla používaná ve výrobě musí splňovat požadovaný stupeň přesnosti. Pro oblast měření a hodnocení měřicích systémů však existuje více přístupů. Tento příspěvek se zaměřuje na měření způsobilosti měřidel dle metodiky od společnosti Ford a Bosh. Cílem experimentu bylo porovnání limitů tolerančních polí pro dva druhy měřicích systémů. Jako měřicí systém byly použity pevné a otočná měřicí hlava, které lze využívat u zařízení Zeiss Prismo Navigator.
Abstract in different language: This paper deals with the issue of verifying the suitability of measuring equipment, as meters used in production must meet the required degree of accuracy. However, there are several approaches to measuring and evaluating measuring systems. This paper focuses on measuring the suitability of meters according to the methodology of Ford and Bosh. The aim of the experiment was to compare the limits of tolerance fields for two types of measuring systems. A fixed and rotating measuring head, which can be used with the Zeiss Prismo Navigator, was used as the measuring system.
Rights: © Grant Journal
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Grantjournal_0901bicova.pdf336,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD