Title: Analýza občanského vybavení vybraných venkovských regionů
Other Titles: Analysis of public equipment of selected countryside
Authors: Benediktová, Denisa
Advisor: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40067
Keywords: občanské vybavení;venkov;so orp klatovy;so orp stod;dotazníkové šetření
Keywords in different language: civil equipment;countryside;cities with extended competence klatovy and stod;questionnaire
Abstract: Tématem této bakalářské práce bylo provedení analýzy občanského vybavení venkovských regionů. Pro tuto práci byl zvolen správní obvod obce s rozšířenou působností Klatovy a správní obvod obce s rozšířenou působností Stod. Předmětem práce je nejprve shrnutí poznatků o občanském vybavení, jeho rozmístění a vývoji v České republice. Následně bylo cílem analyzování současného stavu občanského vybavení ve vybraných správních obvodech ORP. Práce se zabývá především oblastmi školství, kultury a sportu, zdravotnictví a sociální péče. Při analýze se vycházelo ze statistických dat, a také z provedeného dotazníkového šetření, které bylo zaměřené na spokojenost s občanským vybavením a investiční potřeby. Výstupem práce je zhodnocení stavu občanského vybavení ve vybraných regionech a na základě výsledků analýzy jsou navržena možná opatření, jak do budoucnosti rozvíjet občanskou vybavenost vybraných SO ORP.
Abstract in different language: Theme of this Batchelor thesis is to analyse civil equipment of countryside regions. For this thesis were selected cities with extended competence Klatovy and Stod. The subject of thesis is to summarize knowledge of the civil equipment, its placement and its progression in the Czech Republic. The next reason of analyzing was to find out the current state of the civil equipment in administrative districts with extended competence. The thesis is dealing mostly with education, culture, sport, healthcare and social care. Analysis was using statistic data, and provided questionnaire surveys, that were focused on satisfaction with civil equipment and investment needs. The result of thesis is evaluation of civil equipment state in selected regions. Based on the analysis there are suggested precautions on how to improve civil equipment in selected regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Benediktova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Benediktova v.pdfPosudek vedoucího práce235,36 kBAdobe PDFView/Open
Benediktova_Denisa_o.pdfPosudek oponenta práce207,66 kBAdobe PDFView/Open
benediktova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce111,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.