Title: Vývoj energetiky v České republice ve vztahu k Evropské unii
Other Titles: Development of energy industry in the Czech Republic in relation to the European Union
Authors: Janoušek, Filip
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40076
Keywords: energetika;energetická náročnost;obnovitelné zdroje energie
Keywords in different language: energy industry;energy intensity;renewable energy sources
Abstract: Bakalářská práce pojednává o vývoji energetiky v České republice v posledních letech. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoreticky zaměřena, jsou zde na základě rozboru odborné literatury charakterizovány specifika energetiky ČR v porovnání s ostatními členskými státy unie, dále je v této části popsána problematika týkající se energetických surovin. Druhá část práce je prakticky zaměřena. Potřebná data byla získána výhradně kabinetním výzkumem. Takto získaná data byla zpracována do grafů, tabulek a map. V této části je analyzováno, jak se během let změnila energetická náročnost ČR. Dále je zde popsán vývoj vybraných energetických ukazatelů. Je zde také zhodnocena problematika týkající se produkce elektřiny současných větrných a fotovoltaických elektráren v EU. V závěru práce jsou z geografického pohledu zhodnoceny negativní dopady, případné další rozsáhlé výstavby větrných a fotovoltaických elektráren v ČR.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the development of Czech energy industry in past years. The thesis consists of two parts. The first part is theoretically focused based on the analysis of scientific literature describing the specifics of the Czech energy industry compared to others EU Member states. Later in this section, issues related to energy raw materials are described. The second part of the thesis is practically oriented. The required data was obtained exclusively by using the cabinet research method and processed into graphs, tables, and maps. An analysis of how the energy intensity in the Czech Republic has changed over the years is shown. In addition, the development of selected energy indicators and the issue of electricity production of current wind and photovoltaic power plants in the EU are examined. In the final section, a negative impact of another potential large-scale construction of wind and photovoltaic power plants in the Czech Republic is evaluated from geographic perspectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP janousek1.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci Janousek.pdfPosudek vedoucího práce42,79 kBAdobe PDFView/Open
Janousek_Filip_o.pdfPosudek oponenta práce225,25 kBAdobe PDFView/Open
janousek obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce70,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.