Title: Postoj učitele k hodnocení a klasifikaci žáků v tělesné výchově na 2.stupni základní školy.
Other Titles: The attitude of teachers to evaluation and classification in Physical education at the second grade of primary school.
Authors: Langerová, Kateřina
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40300
Keywords: hodnocení;klasifikace;postoj;učitel tělesné výchovy;tělesná výchova;2. stupeň základní školy;dotazníkové šetření;teoretický test
Keywords in different language: evaluation;classification;attitude;physical education teacher;physical education;primary school;questionnaire;theoretical test
Abstract: V kvalifikační práci byl objasněn postoj učitele k problematice hodnocení a klasifikace žáků v tělesné výchově na 2. stupni základní školy. Prostřednictvím dotazníkového šetření byla provedena studie. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly zjištěny minimální rozdíly postoje k hodnocení tělesné výchovy učitelů s praxí a budoucích učitelů, resp. studentů navazujícího magisterského studia učitelství TV pro ZŠ. Vzhledem k dostupnosti výsledků podrobného šetření v Jihomoravském kraji byla provedena komparace výsledků se Středočeským a Plzeňským krajem. Závěrem bylo zjištěno, že učitelé tělesné výchovy s praxí preferují při hodnocení a klasifikaci převážně snahu žáka a jeho osobní zlepšení. Dále bylo potvrzeno, že v současné době není kladen důraz na hodnocení teoretických znalostí žáků z oblasti tělesné výchovy a sportu. Závěrem byly sestaveny návrhy na hodnocení teoretických znalostí žáků z předmětu tělesná výchova a sport prostřednictvím didaktických testů, které jsou určeny pro žáky, kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů plně účastnit hodin tělesné výchovy.
Abstract in different language: The attitude of a teacher to the issue of assessment and classification of pupils at physical education at the 2nd stage of primary school was clarified there in the thesis. A study was carried out by means of a questionnaire survey. Based on the results of the questionnaire survey minimal differences in the attitudes to the assessment of physical education of teachers with practical experience and future teachers, respectively students of the follow-up master's study program PE for elementary schools were found out. Given the availability of the results of a detailed survey in the South Moravian region, the results were compared with the Central Bohemia and Pilsner´s region. In conclusion, it was found out that teachers of physical education with practice prefer the assessment and classification of the pupil's efforts and personal improvement. Further, it was confirmed that at present there is no emphasis put on assessment of students' theoretical knowledge of physical education and sports. Finally, some proposals were made to evaluate the theoretical knowledge of pupils in the field of physical education and sport through didactic tests, which are designed for pupils who, for various reasons, cannot fully attend physical education lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Langerova Katerina.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Langeorva K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce189,66 kBAdobe PDFView/Open
Langeorva K. - OP.pdfPosudek oponenta práce186,28 kBAdobe PDFView/Open
Langerova.pdfPrůběh obhajoby práce51,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.