Název: Modifikace netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Modifications of the non-traditional sports games at elementary school
Autoři: Krausová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Charvát Luboš, Mgr.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40303
Klíčová slova: netradiční hry;modifikace pravidel;děti mladšího školního věku.
Klíčová slova v dalším jazyce: non-traditional games;modification of rules;children of younger school age.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá modifikací netradičních sportovních her na 1. stupni základních škol. Začátek práce je zaměřen na netradiční sportovní hry, seznámení s jejich základními pravidly. V praktické části jsem si stanovila cíle a úkoly práce, na základě kterých jsem si sestavila dotazník, který jsem následně zpracovala a výsledky jsem zanesla do grafů. Grafy jsem patřičně okomentovala a vyhodnotila stanovené cíle. V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, jaké povědomí mají učitelé o netradičních hrách. Jaké netradiční hry jsou zařazovány do vyučovací jednotky tělesné výchovy. Na základě dotazníkového šetření jsem vytvořila vhodnou modifikaci méně používaných her v hodinách tělesné výchovy. Hry s modifikovanými pravidly jsou přizpůsobeny dětem mladšího školního věku. Navržený materiál by měl seznámit učitele s netradičními sportovními hrami a usnadnit jim zařazování netradičních her do výuky.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with modification of non-traditional sports games at primary school. The beginning of the work is focused on non-traditional sports games and familiarization with their basic rules. In the practical part, I set the objectives and tasks of the work on which I have compiled a questionnaire, which I subsequently processed and included the results in the graphs. I commented on these graphs and evaluated the set goals. The questionnaire survey revealed how teachers are aware of untraditional games. What kind of non-traditional games are included in the physical education unit. On the basis of the questionnaire survey, I created an appropriate modification of less used games in physical education classes. These games with modified rules are adapted to children of younger school age. The proposed material should introduce teachers to non-traditional sports games and make it easier for teachers to include non-traditional games in teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Martina Krausova.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce164,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova M..pdfPrůběh obhajoby práce62,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.