Title: Vliv kvality zrakových funkcí na koordinaci horních končetin u dětí mladšího školního věku
Other Titles: The effect of visual functions quality on upper limb coordination of primary school aged children
Authors: Šíma, Petr
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40306
Keywords: zrak;vizus;stereopse;koordinační schopnosti;mladší školní věk
Keywords in different language: vision;visus;stereopsis;coordination abilities;primary school aged children
Abstract: Diplomová práce se zabývá vlivem kvality zrakových funkcí na koordinaci horních končetin u dětí mladšího školního věku. Výzkumu se zúčastnilo celkem 58 probandů navštěvujících tréninkové jednotky hokejového klubu Pilsen Wolves. Probandi podstoupili vyšetření centrální zrakové ostrosti a stereopse. Poté absolvovali senzomotorický test, jenž klade vysoké nároky na koordinaci horní končetiny. Získaná data byla vyhodnocena prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu na hladině významnosti = 0,05. S ohledem na výsledky korelační analýzy jsme dospěli k závěru, že kvalita centrální zrakové ostrosti i stereopse má v mladším školním věku statisticky významný vliv na koordinaci horních končetin.
Abstract in different language: This thesis focuses on the effect of visual functions quality on upper limb coordination of primary school aged children. In our research we tested 58 probands attending Hockey Club Pilsen Wolves trainings. This group of probands gradually underwent central visual acuity examination, stereopsis test and sensorimotor test laying high emphasis on upper limb coordination. We used the Pearson's correlation coefficient at a significance level of = 0,05 to evaluate the obtained data. Considering the results of correlation analysis, we have concluded that the quality of central visual acuity and stereopsis has statistically significant effect on upper limb coordination of primary school aged children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sima.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Sima P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce124,84 kBAdobe PDFView/Open
Sima P. - OP.pdfPosudek oponenta práce164,48 kBAdobe PDFView/Open
Sima.pdfPrůběh obhajoby práce52,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.