Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpottová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrejčová, Vladislava
dc.contributor.refereeKalistová Petra, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.available2018-12-10
dc.date.available2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-14
dc.identifier80478
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40307-
dc.description.abstractDiplomová práce předkládá komplexní informace týkající se problematiky období matky po porodu a pokrývá široké spektrum fyziologických, pohybových, psychických a výživových aspektů v tomto období. Hlavním cílem výzkumu práce bylo posoudit vliv cvičení po porodu na vybrané fyziologické ukazatele a kvalitu života matek. Výzkumné šetření bylo realizováno u 15 rekreačně sportujících matek prostřednictvím vybraných diagnostických metod (bioelektrická impedance, měření tělesných obvodů, tělesné hmotnosti a BMI) a dotazníkového šetření (dotazník kvality života a doplňující anamnestický dotazník). Pohybová intervence probíhala po dobu 12 měsíců formou skupinových cvičení, která se konala 1-2x týdně. Výsledky byly analyzovány matematicko-statistickými metodami a zaznamenány a diskutovány prostřednictvím tabulek a grafů. Na základě těchto výsledků můžeme potvrdit či vyvrátit stanované hypotézy a vyvodit a formulovat doporučení pro další praxi.cs
dc.format104, XXXI s. (158 148 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjecttělesná hmotnostcs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectmatka po poroducs
dc.titleMožnosti pohybových aktivit vhodných pro ženy po porodu a jejich vliv na zdraví a kvalitu života.cs
dc.title.alternativePossibilities of physical activities suitable for women after birth and their impact on health and quality of life.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis presents comprehensive information on the issue of the mother's postpartum period and covers a wide range of physiological, physical, psychological and nutritional aspects during this period. The main objective of the research work was to assess the effect of postpartum exercise on selected physiological indicators and quality of life of mothers. The research survey was carried out in 15 holiday´s sport mothers through selected diagnostic methods (bioelectric impedance, body circuit measurement, body weight and BMI) and a questionnaire survey (quality of life questionnaire and supplementary anamnestic questionnaire). Movement intervention took place for 12 months in the form of group exercises, which took place 1-2 times a week. The results were analysed by mathematical and statistical methods, recorded and discussed through tables and graphs. Based on these results, we can confirm or refuse the established hypotheses and draw up and formulate recommendations for further practice.en
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedbody weighten
dc.subject.translatedquality of lifeen
dc.subject.translatedmother after childbirthen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krejcova_Vladislava.pdfPlný text práce6,99 MBAdobe PDFView/Open
Krejcova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce181,77 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce190,12 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce57,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.