Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorStuchlová, Michaela
dc.contributor.refereeSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-11
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.available2019-3-28
dc.date.available2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-31
dc.identifier81892
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40311
dc.description.abstractPráce je zaměřena na zjištění, zda dochází ke změně EMG signálu mezi relaxací a pohybovou imaginací a nakolik je subjektivně reálná pohybová imaginace respondentů při vyplňování modifikovaného Dotazníku živosti pohybové imaginace. Teoretická část pojednává o aspektech na lidský pohyb, seznamuje s neurologickými pojmy spojovanými s představou pohybu, nebo zahrnuje podrobnější vysvětlení použitého dotazníku a imaginace. V metodologické části byl při testování sledován EMG signál musculus tibialis anterior levé dolní končetiny v průběhu interní vizuální imaginace, externí vizuální imaginace a kinestetické imaginace. Výsledky jsou přehledně zpracovány formou tabulek a grafů. Rozdíly průměrů mezi relaxací a jednotlivými druhy imaginace se ukázaly statisticky nevýznamné.cs
dc.format67 s., II s. (93 162 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdotazník živosti pohybové imaginacecs
dc.subjectexterní vizuální imaginacecs
dc.subjectinterní vizuální imaginacecs
dc.subjectkinestetická imaginacecs
dc.subjectemg signálcs
dc.subjectimaginacecs
dc.subjectpohybová imaginacecs
dc.subjectpohybcs
dc.titleZměny EMG signálu při vyplňování dotazníku živosti pohybové imaginacecs
dc.title.alternativeEMG signal changes during filling in The Vividness of Movement Imagery Questionnaireen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on finding whether there is a change in the EMG signal between relaxation and movement imagination and how much is the subjectively real movement imagination of the respondents when filling out the modified Vividness of Movement Imagery Questionnaire. The theoretical part deals with aspects of human movement, introduces the neurological concepts associated with the idea of movement, or includes a more detailed explanation of the questionnaire and imagination used. In the methodological part, the EMG signal of the anterior tibialis muscle of the left lower limb was monitored during testing during the internal visual imagery, external visual imagery and kinesthetic imagery. The results are clearly processed in the form of tables and graphs. The differences in averages between relaxation and individual types of imagination proved to be statistically insignificant.en
dc.subject.translatedvividness of movement imagery questionnaireen
dc.subject.translatedexternal visual imageryen
dc.subject.translatedinternal visual imageryen
dc.subject.translatedkinesthetic imageryen
dc.subject.translatedemg signalen
dc.subject.translatedimageryen
dc.subject.translatedmovement imageryen
dc.subject.translatedmovementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_stuchlova_final.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137,52 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce141,96 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova M..pdfPrůběh obhajoby práce62,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.