Title: Vliv ideomotorického tréninku na zvýšení výkonu v technických disciplínách v atletice
Other Titles: The Influence of Ideomotor Training on Increasing Performance in Field Events in Athletics
Authors: Benešová, Denisa
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40313
Keywords: ideomotorický trénink;atletika;překážkový běh;skok daleký;wilcoxonův párový test
Keywords in different language: ideomotoric training;athletics;hurdles running;long jump;wilcoxon pair test
Abstract: V diplomové práci bylo pracováno s tzv. ideomotorickým tréninkem, který je založen na dokonalé představě o pohybu. Profesionální sportovci v dnešní době mají k dispozici pestré doplňky stravy, maséry i lékaře, odborné vybavení na trénink i regeneraci. Takový komfort si ale nemůže dovolit zdaleka každý a ideomotorický trénink je jedním z prostředků, který může posouvat kupředu i méně finančně podporované sportovce. V praktické části práce bylo pracováno s dětmi ve věku 12-13 let, které pravidelně navštěvují atletické tréninky a patří do jedné tréninkové skupiny. Do jejich sportovního plánu byl nově zařazen ideomotorický trénink. Cílem práce bylo zjistit, zda imaginace významně ovlivňuje provedení technických disciplín v atletice, konkrétně provedení skoku do dálky a běhu přes překážky, a to u dětí v období pubescence. Bylo užito metody přímého pozorování při sběru dat a pro jejich vyhodnocení statistického neparametrického testu (Wilcoxonův párový test).
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on so-called ideomotor training, which is based on perfect imagination of movement. Nowadays, professional athletes have at their disposal various supplements, masseurs and doctors, professional equipment for training and regeneration. However, not everyone can afford such comfort, and ideomotor training is one of the means that can help even less financially supported athletes move forward. The practical part of the thesis worked with children aged 12-13 who regularly attend athletic training and belong to one training group. Ideomotor training was newly included in their sports plan. The aim of the research was to find out whether imagination significantly influences the performance of technical disciplines in athletics, namely the performance of long jump and hurdles running in children during the period of pubescence. The method of direct observation was used for data collection and a statistical non-parametric test (Wilcoxon pair test) was used for evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BenesovaDenisa.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Benesova D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce151,01 kBAdobe PDFView/Open
Benesova D. - OP.pdfPosudek oponenta práce133,72 kBAdobe PDFView/Open
Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce44,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.