Title: Informační potenciál přílohy v účetní závěrce u obchodních korporací
Other Titles: Information potential of the attachment in the financial statements of commercial corporations.
Authors: Šourková, Růžena
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Procházka Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40331
Keywords: obchodní korporace;účetní jednotka;účetnictví;účetní závěrka;příloha v účetní závěrce
Keywords in different language: commercial corporation;accounting entity (unit);accounting;financial statements;attachment in the financial statements
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na účetní závěrku, především na její část, a to na přílohu, která je její nedílnou součástí. Cílem této práce bylo zjistit, jaké informace jsou v příloze v účetní závěrce nejčastěji uváděny, a které naopak nejméně. V teoretické části bakalářské práce je popsán význam, funkce a regulační rámec účetnictví, účetní závěrka a příloha v účetní závěrce. V praktické části bakalářské práce bylo k řešení problému vybráno sto účetních jednotek, které byly rozděleny do čtyř kategorií: mikro, malá, střední a velká účetní jednotka. V každé kategorii se nachází dvacet pět účetních jednotek. Ekonomickou činností těchto účetních jednotek je zemědělství. Hlavním výstupem této bakalářské práce je rozbor jednotlivých informací uváděných v příloze v účetní závěrce u vybraných účetních jednotek dle vymezených kategorií za pomoci tabulek a grafů. Výsledkem je zjištění, že účetní jednotky uvádějí řadu různých informací, které mají významný informační potenciál. Záleží však na každé účetní jednotce, jaké informace a jakým způsobem jsou v příloze v účetní závěrce uvedeny. Pro jednotnost povinných informací je návrhem ucelený formulář s předepsanými údaji.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the financial statements, especially on its part, namely the attachment, which is an integral part of it. The aim of this work was to find out what information is most often presented in the attachment to the financial statements, and which, on the contrary, the least. The theoretical part of the thesis describes the meaning, function and regulatory framework of accounting, financial statements and attachment in the financial statements. In the practical part of the thesis, hundred accounting units were selected to solve the problem, which were then divided into four categories: micro, small, medium and large accounting unit. There are twenty five accounting units in each category. The economic activity of these entities is agriculture. The main output of this thesis is an analysis of individual information provided in the attachment to the financial statements of selected entities according to defined categories using tables and graphs. As a result, it is found that entities present a number of different pieces of information that have significant information potential. However, it is up to each entity to know what information is presented in the attachment to the financial statements. For the uniformity of mandatory information, the proposal is a comprehensive form with prescribed data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce822,23 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sourkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,69 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sourkova_OP.pdfPosudek oponenta práce675,7 kBAdobe PDFView/Open
BP_Sourkova.pdfPrůběh obhajoby práce90,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.