Title: Využití hypotečních úvěrů při řízení osobních financí
Other Titles: Use of mortgage loans in personal finances management
Authors: Edelmannová, Petra
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Šturcová Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40412
Keywords: hypoteční úvěr;investice do nemovitosti;podílové fondy;akcie;dividenda
Keywords in different language: mortgage loan;real estate investment;mutual funds;stock;dividend
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřená na využití hypotečních úvěrů v souvislosti s osobními financemi klienta. Cílem práce je zjistit výhodnost využití hypotečního úvěru jako finanční páky. Metodická část vysvětluje základní pojmy a matematické vzorce použité v této práci. V teoretické části je popsána problematika hypotečního úvěru, vývoj hypotečních úvěrů v ČR a možnosti zhodnocení volných finančních prostředků klienta včetně investičního rozhodování. Praktická část řeší situaci modelového klienta v různých scénářích a variantách, které zohledňují faktory ovlivňující jejich výnosnost. V závěru práce je provedeno shrnutí výsledků a doporučení pro klienta.
Abstract in different language: This submitted diploma thesis is focused on the use of mortgage loans in connection with the client's personal finances. The aim of this work is to find out the advantage of using a mortgage loan as financial leverage. The methodical part explains the basic terms and mathematical formulas used in this work. The theoretical part describes the issue of mortgage loans, the development of mortgage loans in Czech Republic and the possibility of evaluating the client's free funds, including investment decisions. The practical part solves the situation of the model client in various scenarios and variants that take into account the factors affecting their profitability. At the end of the work is a summary of results and recommendations for the client.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Petra Edelmannova.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
DP_Edelmannova_VP.pdfPosudek vedoucího práce285,97 kBAdobe PDFView/Open
DP_Edelmannova_OP.pdfPosudek oponenta práce232,94 kBAdobe PDFView/Open
Edelmannova.pdfPrůběh obhajoby práce147,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.